2009

2010

2011

 

 

 

O Rasie

Pochodzenie

Zdrowie

Żywienie

Psychika

 Szkolenie

Hodowla

Szczenięta

Pielęgnacja

Wystawy

Statystyka

Biblioteka

Ranking

Galeria

Kynologia

Prawo

Pobieralnia

S.O.S

Rozmaitości

Linkownia

 

Ranking 2011

 

Szanowni Państwo to już III edycja naszego konkursu na Top Teriera Psa Roku 2011 i Top Teriera Sukę Roku 2011, który w tym roku idąc z duchem czasu oraz zgodnie z własnym doświadczeniem i sugestiami samych osób zainteresowanych postanowiliśmy diametralnie przebudować. Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującym regulaminem konkursu.

 

Uwaga: w tym roku likwidujemy odgórną promocję wystaw zagranicznych dodatkową liczbą punktów (poza wyjątkami ujętymi w niżej umieszczonym regulaminie). Zmieni się również sposób prezentacji wyników psów/suk ujętych w 10. Już w styczniu 2012 roku finał Rankingu.

-

1. REGULAMIN KONKURSU TOP TERIER PIES ROKU 2011 i TOP TERIER SUKA ROKU 2011.

5. TABELE PUNKTACYJNE


do góry


REGULAMIN KONKURSU TOP TERIER PIES ROKU 2011 i TOP TERIER SUKA ROKU 2011

 

1. Poniższy ranking ma na celu  promowanie CTR-ów psów/suk zarejestrowanych w ZKwP i prezentowanych na wystawach organizowanych pod egidą ZKwP i FCI w celu wyłonienia najlepszych. Ranking jest wewnętrznym konkursem Świata Czarnego Teriera niezależnym od innych odbywających się w kraju;

2. W rankingu mogą brać udział tylko psy i suki zarejestrowane w ZKwP;

3. Punkty przyznawane są tylko dla zdobywców minimum oceny doskonałej lub wybitnie obiecującej;

4. Podstawą do wyłonienia najlepszych są zebrane wyniki ze wszystkich wystaw organizowanych przez ZKwP w Polsce w sezonie 2011, w których mogą brać udział CTR-y oraz dodatkowo do ogólnej punktacji zliczane są punkty zdobyte na wystawach zagranicznych, pod warunkiem, że wyniki z tychże wystaw zostaną dostarczone drogą e-mailową do naszej Redakcji, a następnie będą opublikowane w spisie wyników z wystaw:  Sezon 2011;

5. Ranking jest liczony na podstawie wyników opublikowanych na Portalu Świat Czarnego Teriera - w dziale Wystawy - Wyniki z wystaw - Sezon 2011. Redakcja dokłada wszelkich starań, by opublikowane wyniki były pełne, rzetelne i prawdziwe. Rezultaty zbierane są bezpośrednio od wystawców oraz pochodzą z oficjalnych katalogów powystawowych opublikowanych na łamach stron www Oddziałów ZKwP i innych Organizacji zrzeszonych w FCI;

6. W Rankingu przyznane zostaną lokaty od miejsca I do X - oddzielnie dla psów i suk, a o ostatecznej indywidualnej klasyfikacji zdecyduje łączna liczba uzyskanych punktów przez danego psa/sukę podczas całego okresu trwania konkursu;

7. Punkty są naliczane zgodnie z poniższymi tabelami;

8. W przypadku uzyskania przez dwa psy/suki identycznej łącznej liczby punktów lokatę wyższą otrzyma ten, który zdobył wyższą liczbę punktów będąc na mniejszej ilości wystaw. W sytuacji, gdy łączna liczba punktów dla więcej, niż jednego psa/suki będzie jednakowa, a zastosowanie pkt. 8 nie przyniesie rozstrzygnięcia (ta sama ilość punktów + psy/suki prezentowane łącznie na takiej samej ilości wystaw) przyznamy adekwatnie do liczby psów/suk miejsca ex aequo;

9. Dodatkowo do rankingu zliczane są punkty uzyskane na wystawach zagranicznych. Jednak biorąc pod uwagę mnogość organizowanych rocznie wystaw i przede wszystkim ograniczony dostęp do wyników z wystaw zagranicznych Redakcja Świata Czarnego Teriera zastrzega sobie, że pod uwagę będą brane tylko wyniki ze znanych Redakcji wystaw, które zostały do nas dostarczone drogą e-mailową, a następie opublikowane na łamach naszej strony!.

Szanowny Czytelniku jeśli prezentujesz swojego psa/sukę poza granicami Polski, a przy bieżących aktualizacjach i na stronie wyniki z wystaw: Sezon 2011 nie widzisz wyników z wystawy, na której był prezentowany Twój pies/suka proszę skontaktuj się z nami i prześlij do nas drogą e-mailową pełne wyniki (a w przypadku ich braku pełną stawkę zgłoszonych czernyszy - najlepiej skan ze stawką z katalogu). Do przesyłanych danych dołącz kserokopię karty oceny swojego psa/suki oraz następujące informacje: miejsce wystawy (kraj i miasto), datę i rangę wystawy oraz nazwisko sędziego przeprowadzającego ocenę;

10. Dla wystawy międzynarodowej rangi: Zwycięzca Świata i Zwycięzca Europy stosowana jest punktacja podana w poniższych tabelach z rubryki "wystawy międzynarodowe" plus dodatkowo udział w tej wystawie premiowany jest dodatkowymi punktami w liczbie 40% od uzyskanej całości;

11. Udział w wystawach zagranicznych organizowanych na terenie kraju pochodzenia rasy - Rosji jest premiowany dodatkowymi punktami:

a) udział w wystawie rangi międzynarodowej oraz Zwycięzca Klubu NKP "Dmitrov" (jedna taka wystawa w roku), Zwycięzca Klubu ICRCHT (jedna taka wystawa w roku) - punkty liczone są zgodnie z poniższymi tabelami (dla wystaw międzynarodowych oraz dla wystaw klubowych z prawem przyznania tytułu Zwycięzcy Klubowego) plus do uzyskanej łącznej liczby punktów dodajemy jeszcze 20%;

b) pozostałe wystawy rangi: krajowa, narodowa, regionalna, specjalistyczna, klubowa itd. - punkty liczone są zgodnie z poniższymi tabelami (stosownie do rangi wystawy) plus do uzyskanej łącznej liczby punktów dodajemy jeszcze 10%;

12. W przypadku zdobycia przez psa/sukę tytułu, dla którego w naszym rankingu nie ma ujętej punktacji zastrzegamy sobie prawo do dodania informacji uzupełniającej odnośnie wysokości liczby punktów dla takiego tytułu w każdym momencie trwania konkursu. Informacja taka będzie opublikowana przy wynikach z wystawy, której będzie dotyczyła;

13. Pies i suka, które uzyskają największą łączną liczbę punktów i lokatę I w danym sezonie otrzymają tytuł TOP TERIERA PSA ROKU 2011 i TOP TERIERA SUKI ROKU 2011;

14. Konkurs rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2011 roku i trwa do 31 grudnia 2011 roku, w tym czasie zbieramy wszystkie wyniki z wystaw organizowanych w kraju i poza jego granicami. Wyniki z wystaw zagranicznych nie ujęte w naszym spisie, a nadesłane po 31 grudnia 2011 nie będą wliczone do rankingu;

15. Redakcja Portalu Świata Czarnego Teriera poda do dnia 15 stycznia 2012 roku finałową 10 zwycięskich psów i suk, za rok wystawowy 2011 na łamach strony internetowej naszego Portalu. Informujemy również, że opublikowana finałowa 10 dla psów i suk będzie miała charakter ostateczny i nie będziemy wnosić żadnych korekt dotyczących dodania rezultatów z niedostarczonych w wyżej podanym terminie wyników z wystaw zagranicznych;

16. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn formalnych (np. błąd lub brak tytułu w wynikach z wystawy opublikowanej na łamach naszego Portalu dla psa/suki z finałowej X, co w całokształcie będzie miało wpływ na ostateczną punktację, a tym samym również może przełożyć się na przetasowanie lokaty - w górę - lub w dół - dla danego psa/suki) informujemy, że w momencie oficjalnego potwierdzenia zaistniałego błędu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych korekt już po opublikowaniu wyników rankingu;

17. Z przyczyn losowych i niezależnych od redakcji Świata Czarnego Teriera zastrzegamy sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia rankingu, bez wcześniejszego uprzedzenia w każdym momencie jego trwania;

18. Z ważnych przyczyn zastrzegamy sobie również prawo do przesunięcia daty opublikowania oficjalnych rezultatów rankingu na najbliższy termin możliwy do zrealizowania o czym poinformujemy na łamach strony naszego Portalu.

 


do góry

TABELE PUNKTACYJNE

 

TYTUŁY RANGA WYSTAWY

KLUBOWA Z PRAWEM

PRZYZNANIA TYTUŁU

ZWYCIĘZCA KLUBU

DANEGO KRAJU

CHAMPIONÓW CRUFTS MIĘDZYNARODOWA

KRAJOWA/

SPECJALISTYCZNA/

NARODOWA/

KLUBOWA BEZ PRAWA

PRZYZNANIA TYTUŁU

ZWYCIĘZCY KLUBU

DANEGO KRAJU/

REGIONALNA/

REPUBLIKAŃSKA itp.

ZWYCIĘZCA RASY (BOB) 110 110 150 100 50
ZWYCIĘZCA KLUBU 100 -   - -

ZWYCIĘZCA WYSTAWY

CHAMPIONÓW

- 100 - - -
BEST DOG/BEST BICH - 100
ZWYCIĘZCA/BOS/NV* 90 - - - 40

MŁODZIEŻOWY ZWYCIĘZCA

KLUBU

80 - - - -

CACIB+ZWYCIĘZCA

res.CACIB=CACIB**

- - - 80 -
RES.CACIB - - - 50 -
NJwR 70 - 50 25

RES. BEST DOG/BEST BICH

- 70 - -

CWC/CAC/CACA/VDH/KwCHK

60 70 - 40 20

ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY

(JCAC, JVDH, CAJC, HPJ, RPJ)

-
WETERAN CAC 30 - - 26 13
RES - 50 - -
res.CAC/res.VDH/res.CACA 30 - 26 13
NSZCZwR 45 - - 36 18
NBwR
NWwR
VHC - 45 - -

1 ST

- - 40 - -

2 ND

- - 35 - -

3 RD

- - 30 - -

OCENA DOSKONAŁA

1 LOKATA

30 30 - 20 10

OCENA DOSKONAŁA

2 LOKATA

25 25 - 18 9

OCENA DOSKONAŁA

3 LOKATA

22 22 - 16 8

OCENA DOSKONAŁA

4 LOKATA

19 19 - 14 7

OCENA DOSKONAŁA

15 15 - 12 6

WYBITNIE OBIECUJĄCY

1 LOKATA

11 - - 10 5

WYBITNIE OBIECUJĄCY

2 LOKATA

9 - - 8 4

WYBITNIE OBIECUJĄCY

3 LOKATA

7 - - 6 3

WYBITNIE OBIECUJĄCY

4 LOKATA

5 - - 4 2
WYBITNIE OBIECUJĄCY 3 - - 2 1

 

*NV - Národní vítěz - tytuł przyznawany na Národních (krajowych) wystawach w Czechach (odpowiednik polskiego Zwycięzca/BOS).

*przyznanie CACIB-u w Polsce jest równoznaczne z otrzymaniem również tytułu Zwycięzca dlatego też punkty w tym przypadku są od razu zsumowane i przyznawane w/g naszego rankingu, jak za jeden tytuł raz. W przypadku wystaw zagranicznych i tych krajów, w których stosuje się przyznanie dla zdobywcy CACIB-u również tytuł BOS obowiązuje ta sama punktacja - czyli jak za jeden tytuł raz.

 

** w przypadku zdobycia przez psa/sukę res. CACIB-u  z porównania z psem/suką, który/a w dniu danej wystawy posiadał/a już zatwierdzony tytuł interchampiona lub zgodnie z obowiązującym regulaminem spełniał/a w przeddzień wystawy wszystkie warunki, by taki tytuł otrzymać punkty za res. CACIB są liczone, jak za CACIB (res. CACIB=CACIB) i w takim przypadku stosujemy punktację  w wysokości 80 punktów.

 

*** w przypadku zdobycia przez psa/sukę wniosku na championa klubu (krajowego lub międzynarodowego) stosujemy następującą punktację:

- wystawa rangi klubowej:

a) młodzież - 50 punktów;

b) klasy dorosłe - 50 punktów;

- wystawa rangi międzynarodowej:

a) młodzież - 30 punktów;

b) klasy dorosłe - 30 punktów;

- wystawa krajowa, narodowa, regionalna, specjalistyczna:

a) młodzież - 15 punktów;

b) klasy dorosłe - 15 punktów.

 

UWAGA: Punkty za przyznanie tytułów specjalnych:

1.

- Zwycięzca Świata, Zwycięzca Europy - 150 punktów;

- Młodzieżowy Zwycięzca Świata, Młodzieżowy Zwycięzca Europy - 100 punktów;

- Zwycięzca Świata Weteranów, Zwycięzca Europy Weteranów - 60 punktów.

2.

- Zwycięzca Europy Środkowo-Wschodniej, Zwycięzca Europy Centralnej, VDH Europasieger, Euroasia Winner, Puchar Europy, East Winner, Europa Cup:

a) wystawa rangi międzynarodowej - 90 punktów;

b) wystawa rangi krajowej -  70 punktów;

- odpowiedniki ww. tytułów dla psa/suki z klasy młodzieży:

a) wystawa rangi międzynarodowej -  75 punktów;

b) wystawa rangi krajowej -  55 punktów.

3.

- Zwycięzca Kraju (np. Zwycięzca Polski, Słowacji, Litwy, Bundessieger, Austro-Węgier):

a) wystawa rangi międzynarodowej - 80 punktów;

b) wystawa rangi krajowej - 60 punktów;

- odpowiedniki ww. tytułów dla psa/suki z klasy młodzieży:

a) wystawa rangi międzynarodowej - 65 punktów;

b) wystawa rangi krajowej - 45 punktów.

4.

Zwycięzca Adriatyku, Alpe Adria Winner, Mediterranean Winner, Alpen Cup, Baltic Winner, Zwycięzca Grand Prix, Derby Winner (wystawy zagraniczne). Transylwania Winner itp.

a) wystawa rangi międzynarodowej - 60 punktów;

b) wystawa rangi krajowej - 40 punktów;

- odpowiedniki ww. tytułów dla psa/suki z klasy młodzieży:

a) wystawa rangi międzynarodowej - 45 punktów;

b) wystawa rangi krajowej - 25 punktów.

5.

Kwalifikacja Cruft's - 30 punktów.

6.

Zwycięzca miasta/landu (np.: Lisbony, Neumünster, Nadrenii, Berlina, Amsterdamu):

a) wystawa rangi międzynarodowej - 35 punktów;

b) wystawa rangi krajowej - 15 punktów;

- odpowiedniki ww. tytułów dla psa/suki z klasy młodzieży:

a) wystawa rangi międzynarodowej - 20 punktów;

b) wystawa rangi krajowej - 10 punktów.

 

TYTUŁ

RANGA WYSTAWY

KONKURENCJE FINAŁOWE

 

KLUBOWA Z PRAWEM

PRZYZNANIA TYTUŁU

ZWYCIĘZCA KLUBU

DANEGO KRAJU

 

CHAMPIONÓW MIĘDZYNARODOWA

KRAJOWA/

SPECJALISTYCZNA/

NARODOWA/

KLUBOWA BEZ PRAWA

PRZYZNANIA TYTUŁU

ZWYCIĘZCY KLUBU

DANEGO KRAJU/

REGIONALNA/

REPUBLIKAŃSKA itp.

BIS-I

350

400

300

150

BIS-II

300

350

280

140

BIS-III

280

300

260

130

BIS-IV

250

260

240

120

BOG-I

-

-

200

100

BIS-JUNIOR-I

220

200

100

BIS DERBY-I*

- -

BOG-II

-

-

180

90

BIS-JUNIOR-II

200

180

90

BIS DERBY-II

- -

BOG-III

-

-

160

80

BIS-JUNIOR-III

180

160

80

BIS DERBY-III

- -

BOG-IV

-

-

140

70

BIS-JUNIOR-IV

160

140

70

BIS DERBY-IV

- -

BIS-JUNIOR-DNIA-I

-

-

120

60

BIS-WETERAN-I

140

BIS-SZCZENIĄT-I

BIS-BABY-I

BIS-JUNIOR-DNIA-II

-

-

110

55

BIS-WETERAN-II

120

BIS-SZCZENIĄT-II

BIS-BABY-II

BIS-JUNIOR-DNIA-III

-

-

100

50

BIS-WETERAN-III

110

BIS-SZCZENIĄT-III

BIS BABY-III

BIS-JUNIOR-DNIA-IV

-

-

90

45

BIS-WETERAN-IV

100

BIS-SZCZENIĄT-IV

BIS BABY-IV

BIS-WETERAN DNIA-I

BIS-SZCZENIĄT DNIA-I

BIS-BABY DNIA-I

-

-

80

40

BIS-WETERAN DNIA-II

BIS-SZCZENIĄT DNIA-II

BIS-BABY DNIA-II

-

-

70

35

BIS-WETERAN DNIA-III

BIS-SZCZENIĄT DNIA-III

BIS-BABY DNIA-III

- - 60 30

BIS-WETERAN DNIA-IV

- - 50 25

BIS-SZCZENIĄT DNIA-IV

BIS-BABY DNIA-IV

BOG-JUNIOR-I m *

NAJPIĘKNIEJSZY PIES ODDZIAŁU-I

NAJPIĘKNIEJSZY PIES ODDZIAŁU-II

- - 44 22

BOG-JUNIOR-II m

NAJPIĘKNIEJSZY PIES ODDZIAŁU-III

38 19

BOG-JUNIOR-III m

NAJPIĘKNIEJSZY PIES ODDZIAŁU-IV

30 15

BOG-JUNIOR-IV m

 

* w związku z tym, iż konkurencja ta rozgrywana jest w/g różnych kryteriów i w zasadzie bardzo trudno ustalić jest wejście danego psa/suki do finałowej trójki informujemy, że w tym roku przyznawać będziemy punkty tylko dla psa/suki, któremu sędzia przyzna na wyborze BOG Junior konkretną lokatę: I, II, lub III.

* BIS DERBY tytuł przyznawany w trakcie finałowych konkursów na wystawie rangi klubowej organizowanej w Polsce. W tej konkurencji udział mogą brać wszystkie psy/suki z klasy młodzieży (od 9 do 18 miesiąca) urodzone w roku kalendarzowym poprzedzającym wystawę.

** w przypadku udziału psa/suki w konkurencjach finałowych na wystawie Crufts punkty będą liczone, jak dla wystaw klubowych z prawem przyznania tytułu Zwycięzca Klubu plus 20%.


do góry

 

PRZYKŁADY:

 

pies X prezentowany na wystawie międzynarodowej w Warszawie w klasie otwartej zdobywa lokatę I, ocenę doskonałą, CWC, CACIB, ZWYCIĘZCA, BOB, BOG-III.

Suma jego punktów:

ocena doskonała lokata I - 20

CWC - 40

CACIB + ZWYCIĘZCA - 80

BOB - 100

BOG - III MIEJSCE - 160

razem = 400 punktów.

 

pies Y prezentowany na wystawie krajowej w Moskwie - Rosja - w klasie otwartej zdobywa lokatę I, ocenę doskonałą, CAC, BOB, BOG-III.

Suma jego punktów:

ocena doskonała lokata I - 10

CAC - 20

BOB - 50

BOG - III MIEJSCE - 80

razem = 160 plus 10% za udział w krajowej wystawie zagranicznej odbywającej się na terenie kraju pochodzenia rasy - Rosji - to daje: 160 + 16 razem 176 punktów.


do góry

 

Szanowni Czytelnicy to już III edycja naszego Rankingu, który cieszy się ogromnym powodzeniem. I choć w roku 2011 zbieranie wyników nie obyło się bez drobnych zgrzytów, to dzięki zaangażowaniu grupki pozytywnie zakręconych miłośników CTR-ów udało nam się zgromadzić wyniki ze wszystkich wystaw sezonu 2011 zorganizowanych przez ZKwP, w których udział mogły brać CTR-y. Tym samym przeprowadzenie tej edycji konkursu stało się możliwe. Dodatkowo przez cały sezon zbieraliśmy wyniki z wystaw zagranicznych, gdzie były prezentowane CTR-y członków ZKwP. Te rezultaty również zostały wliczone do ogólnej punktacji. Zważywszy jednak na mnogość organizowanych rocznie wystaw i ograniczony dostęp do wiarygodnych wyników, już na samym początku sezonu zastrzegliśmy sobie, że podstawą do obliczenia i ogłoszenia wyników Rankingu są wyniki zebrane z wystaw zorganizowanych w Polsce, a wyniki z wystaw zagranicznych będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie wówczas, gdy będą znane Redakcji i zostaną opublikowane na łamach naszej strony.

Rok ten dostarczył nam ogrom wystawowych emocji. Bardzo dużo zwierząt było prezentowanych poza granicami kraju w wielu zakątkach Europy. W tym sezonie rywalizacja o "palmę pierwszeństwa" w sukach, jak i wejście do finałowych 10 zarówno w sukach, jak i psach toczyła się niemal do ostatnich dni grudnia.

Przy tej edycji Rankingu punkty zostały policzone zgodnie z nowymi zasadami i podanymi wyżej tabelami, a podstawę stanowiły wyniki opublikowane na łamach naszego Portalu w dziale: wystawy - wyniki z wystaw - sezon 2011.

Wszystkie osoby, których zwierzęta weszły do finału zostały w drugiej połowie grudnia poinformowane o rezultatach uzyskanych przez ich podopiecznych. Do dnia 31 grudnia 2010 czekaliśmy na wszelkie uwagi, sugestie i ewentualne korekty. Z dniem 1 stycznia 2011 roku punkty i lokaty zostały ostatecznie uznane w formie, w jakiej dzisiaj je publikujemy.

W/g naszych danych w sezonie 2011 o wejście do topowych dziesiątek walczyło 77 samców i 96 suk, tym bardziej jest nam miło zaprezentować wygranych i finalistów :-). Serdecznie gratulujemy i życzymy równie udanego sezonu wystawowego w 2012 roku.

 

DLA ZWYCIĘSKIEGO TOP PSA I TOP SUKI PANI AGATA PIOTROWSKA HODOWLA

"ARGUS ELECTRA" UFUNDOWAŁA PAMIĄTKOWE NAGRODY. DZIĘKUJEMY :-).

 

 


 

WYNIKI RANKINGU 2011 ROK

 

TOP SUKA 2011

I MIEJSCE

TOP PIES 2011

I MIEJSCE

 MALAHOVSKAJA PREMIERA

wł. p. P. Kwiatkowski

DARGAS DRUGELIS

wł. p. A. Florczuk


łączna liczba punktów: 2340 pkt.


łącznie wystaw: 29


średnia punktów dla jednej wystawy: 80.69 pkt.


łączna liczba punktów: 5557.8 pkt.


ilość wystaw: 29


średnia punktów dla jednej wystawy: 191.65 pkt.


II MIEJSCE II MIEJSCE
   

 TEMIDA VALIKORD WILLA TAIRA

wł. p. E. Kordowiecka

TARAS BUL'BA IZ GALICKIH ZEMEL
wł. p. P. Kwiatkowski


łączna liczba punktów: 1969.4 pkt.


łącznie wystaw: 17


średnia punktów dla jednej wystawy: 115.85 pkt.


łączna liczba punktów: 1934 pkt.


łącznie wystaw: 30


średnia punktów dla jednej wystawy: 64.47 pkt.


III MIEJSCE

III MIEJSCE

 

 

NASHA RADOST ZVIOZDECHKI DOCH MAGNATERIA

wł. p. N. Grzesik i p. D. Cymbik

 RUSŁAN Z NORBLIŃSKIEJ DOLINY

wł. p. M. Frost-Kaszuba


łączna liczba punktów: 1741.8 pkt.


łącznie wystaw: 23


średnia punktów dla jednej wystawy: 75.73 pkt.


łączna liczba punktów: 1778.6 pkt.


łącznie wystaw: 24


średnia punktów dla jednej wystawy: 74.11 pkt.


IV MIEJSCE IV MIEJSCE
   
CHRISTMAS SURPRISE VA BENE
wł. p. K. i R. Stańczak i p. E. Trzcińska-Rybak
LUXOR MAGNATERIA
wł. p. K. Buda i pp. A&G Mrozińscy

łączna liczba punktów: 1076 pkt.


łącznie wystaw: 11


średnia punktów dla jednej wystawy: 97.82 pkt.


łączna liczba punktów: 1718.2 pkt.


łącznie wystaw: 19


średnia punktów dla jednej wystawy: 90.43 pkt.


V MIEJSCE V MIEJSCE
   
MALAHOVSKAJA BARYNJA
wł. p. A.&G. Mrozińscy
TORRES BOYARIN BLACK PARADISE POLONICA FCI
wł. p. E. Czarna

łączna liczba punktów: 1012 pkt.


łącznie wystaw: 7


średnia punktów dla jednej wystawy: 144.57 pkt.


łączna liczba punktów: 1283 pkt.


łącznie wystaw: 13


średnia punktów dla jednej wystawy: 98.69 pkt.


VI MIEJSCE VI MIEJSCE
   

MALAHOVSKAJA TERRA MAGNATERIA

wł. p. A.&G. Mrozińscy

IGOR IWOLA

wł. p. L. Borochowski


łączna liczba punktów: 957.4 pkt.


łącznie wystaw: 12


średnia punktów dla jednej wystawy: 79.78 pkt.


łączna liczba punktów: 1246 pkt.


łącznie wystaw: 9


średnia punktów dla jednej wystawy: 138.45 pkt.


VII MIEJSCE VII MIEJSCE
   
RAPSODIA Z NORBLIŃSKIEJ DOLINY
wł. p. G. Poliński
GWASZ Z NORBLIŃSKIEJ DOLINY
wł. p. D. Machowski

łączna liczba punktów: 944.8 pkt.


łącznie wystaw: 14


średnia punktów dla jednej wystawy: 67.48 pkt.


łączna liczba punktów: 1103 pkt.


łącznie wystaw: 14


średnia punktów dla jednej wystawy: 78.79 pkt.


VIII MIEJSCE VIII MIEJSCE
   
ARGUS ELECTRA DE LA BUGATTI
wł. p. M. Kwiatkowska

NEGRAL CZARNO-MIODOWY ŚWIAT

wł. p. A. Borkowska


łączna liczba punktów: 858 pkt.


łącznie wystaw: 10


średnia punktów dla jednej wystawy: 85.8 pkt.


łączna liczba punktów: 1030 pkt.


łącznie wystaw: 13


średnia punktów dla jednej wystawy: 79.23 pkt.


IX MIEJSCE IX MIEJSCE
   

CRISTALL OF RUSSIA ROYAL BLACK

wł. p. B. Orfanu

ROSTOW Z NORBLIŃSKIEJ DOLINY
wł. p. E. Rostkowska


łączna liczba punktów: 720 pkt.


łącznie wystaw: 13


średnia punktów dla jednej wystawy: 55.38 pkt.


łączna liczba punktów: 952 pkt.


łącznie wystaw: 10


średnia punktów dla jednej wystawy: 95.2 pkt.


X MIEJSCE X MIEJSCE
   
VENDETTA IZ GALICKIH ZEMEL
wł. p. P. Kwiatkowski

TYTAN KUKUŁAJKA
wł. p. P. Kwiatkowski


łączna liczba punktów: 673 pkt.


łącznie wystaw: 26


średnia punktów dla jednej wystawy: 25.88 pkt.łączna liczba punktów: 921 pkt.


łącznie wystaw: 13


średnia punktów dla jednej wystawy: 70.85 pkt.


 

** wyniki po przecinku do 0,5 zostały zaokrąglone w dół , a powyżej 0,5 zostały zaokrąglone w górę.

 

 

Copyright by Świat Czarnego Teriera. All Rights Reserved.

Kopiowanie ze strony zdjęć, grafiki, treści i innej zawartości Portalu Świata Czarnego Teriera, bez zgody właściciela jest zabronione.

Projekt i wykonanie Narodziny Gwiazdy

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768