2009

2010

2011

 

 

 

O Rasie

Pochodzenie

Zdrowie

Żywienie

Psychika

 Szkolenie

Hodowla

Szczenięta

Pielęgnacja

Wystawy

Statystyka

Biblioteka

Ranking

Galeria

Kynologia

Prawo

Pobieralnia

S.O.S

Rozmaitości

Linkownia

 

Ranking 2010

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. Poniższy ranking ma na celu  promowanie polskich psów/suk prezentowanych na wystawach oraz wyłonienie najlepszych. Ranking jest wewnętrznym konkursem Świata Czarnego Teriera niezależnym od innych odbywających się w kraju;

2. W rankingu mogą brać udział tylko psy i suki stanowiące własność polskiego wystawcy;

3. Podstawą do wyłonienia najlepszych są zebrane wyniki z wystaw organizowanych w Polsce w sezonie 2010;

4. Przyznawane zostaną lokaty od miejsca I do X  oddzielnie dla psów i suk, a o klasyfikacji decyduje łączna liczba uzyskanych punktów przez cały okres trwania konkursu;

5. Punkty są naliczane zgodnie z poniższymi tabelami i przypisami;

6. W przypadku uzyskania przez  dwa psy/suki identycznej łącznej liczby punktów lokatę wyższą otrzyma ten, którego suma punktów zdobyta na samych wystawach rangi klubowej, międzynarodowej i championów (organizowanych w Polsce i poza jej granicami) będzie wyższa;

7. Pies i suka, które uzyskają największą łączną liczbę punktów i lokatę I otrzymają tytuł TOP TERIERA PSA/SUKI ROKU 2010;

8. Dodatkowo do rankingu zliczane są punkty uzyskane na wystawach zagranicznych. Jednak biorąc pod uwagę mnogość organizowanych rocznie wystaw i przede wszystkim ograniczony dostęp do wyników z wystaw zagranicznych Redakcja Świata Czarnego Teriera zastrzega sobie, że pod uwagę będą brane tylko wyniki ze znanych Redakcji wystaw opublikowane na łamach naszej strony !. W interesie każdego wystawcy prezentującego swojego podopiecznego poza granicami Polski leży zatem dostarczenie wyników (prosimy dołączać kserokopię karty oceny) z tychże wystaw drogą mailową do Portalu Świata Czarnego Teriera. Z podaniem: daty wystawy, rangi, miejsca i uzyskanych przez psa osiągnięć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 roku;

9. Konkurs rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2010 roku i trwa do 31 grudnia 2010 roku, w tym czasie zbieramy wszystkie wyniki z wystaw organizowanych w kraju i poza jego granicami. Wyniki z wystaw zagranicznych nadesłane po 31 grudnia 2010 nie będą wliczone do rankingu;

10. Redakcja Portalu Świata Czarnego Teriera poda do dnia 15 stycznia 2011 roku finałową 10 zwycięskich psów i suk, za rok wystawowy 2010 na łamach strony internetowej naszego Portalu. Informujemy również, że opublikowana finałowa 10 dla psów i suk będzie miała charakter ostateczny i nie będziemy wnosić żadnych korekt dotyczących dodania rezultatów z niedostarczonych w wyżej podanym terminie wyników z wystaw zagranicznych. W wyniku zaistnienia ważnych przyczyn zastrzegamy sobie prawo do zmiany daty ogłoszenia finałowych dziesiątek psów i suk na najbliższym możliwy do zrealizowania termin, o czym poinformujemy na łamach naszego Portalu;

11. Z przyczyn losowych i niezależnych od redakcji Świata Czarnego Teriera zastrzegamy sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia rankingu bez wcześniejszego uprzedzenia w każdym momencie jego trwania. W wyniku zaistnienia ważnych okoliczności (szczególnie konieczności korekty podliczeń) zastrzegamy sobie również możliwość korekty wyników (włącznie z przetasowaniem lokat góra/dół) już po ogłoszeniu rankingu;

 

RANGA WYSTAWY

KLUBOWA

MIĘDZYNARODOWA

CHAMPIONÓW

KRAJOWA/SPECJALISTYCZNA

PUNKTY

BOB

-

100

ZWYCIĘZCA KLUBU

CACIB =

ZWYCIĘZCA*

ZWYCIĘZCA WYSTAWY CHAMPIONÓW

-

80

CWC/CAC/CACA

RES. CACIB**

CWC/CAC

BOB

60

NJwR

NWwR

ZWYCIĘZCA/BOS

MŁODZIEŻOWY

ZWYCIĘZCA

 KLUBU

CWC/CAC/CACA/VDH

-

ZWYCIĘZCA/BOS/NV***

50

NJwR

NWwR

ZW.MŁ

ZW.MŁ (CAJC, JCAC)

-

CWC/CAC/CACA/VDH

40

NSZCZwR

NSZCZwR

NJwR

NBwR

NBwR

NWwR

DOSKONAŁA 1

ZW. MŁ (CAJC, JCAC)

30

NSZCZwR

res. CAC/res.VDH

NBwR

DOSKONAŁA 2

DOSK.1

15

res. CAC/res.VDH

DOSKONAŁA 3

DOSKONAŁA 3

DOSK. 2

10

WYBITNIE OBIECUJĄCY 1

DOSKONAŁA 4

DOSKONAŁA 4

DOSK. 3

8

WYBITNIE OBIECUJĄCY 2

WYBITNIE OBIECUJĄCY 1

DOSKONAŁA

DOSKONAŁA

DOSK. 4

5

WYBITNIE OBIECUJĄCY 3

WYBITNIE OBIECUJĄCY 2

WYBITNIE OBIECUJĄCY 4

-

DOSK.

3

WYBITNIE OBIECUJĄCY 3

WYBITNIE OBIECUJĄCY

-

WYBITNIE OBIECUJĄCY 4

2

-

-

WYBITNIE OBIECUJĄCY

1

*przyznanie CACIB-u jest równoznaczne z otrzymaniem tytułu Zwycięzca dlatego też punkty w tym przypadku są od razu zsumowane i przyznawane w/g naszego rankingu, jak za jeden tytuł raz.

** w przypadku zdobycia przez psa/sukę res. CACIB-u  z porównania z psem/suką, który/a w dniu danej wystawy posiadał/a już zatwierdzony tytuł interchampiona lub zgodnie z obowiązującym regulaminem spełniał/a w przeddzień wystawy wszystkie warunki, by taki tytuł otrzymać punkty za res. CACIB są liczone, jak za CACIB (res. CACIB = CACIB). W przypadku, gdy CACIB zostanie przyznany psu/suce, który/a ma już zatwierdzony tytuł interchampiona lub w przeddzień wystawy spełniał/a warunki, by taki tytuł otrzymać, a res. CACIB zostanie przyznany psu/suce, który/a posiada również tytuł interchampiona, albo w przeddzień wystawy spełniał/a wszystkie warunki, by taki tytuł otrzymać ta zasada nie ma zastosowania (res. CACIB=res. CACIB).

***NV - Národní vítěz - tytuł przyznawany na Národních (krajowych) wystawach w Czechach (odpowiednik polskiego Zwycięzca).

Dla wystawy Cruft's przyjęliśmy punktację , jak za wystawę międzynarodową.

 

UWAGA: Punkty za przyznanie tytułów specjalnych min.: Zwycięzcy Świata, Zwycięzcy Europy, Zwycięzcy Świata Weteranów, Zwycięzcy Europy Weteranów , Zwycięzcy Kraju (np. Zwycięzca Polski, Bundessieger), Zwycięzcy Europy Środkowo-Wschodniej, Zwycięzcy Europy Centralnej, VDH Europasieger, Zwycięzcy Adriatyku, Zwycięzcy Austro-Węgier, Alpe Adria Winner, Mediterranean Winner, Zwycięzca miasta/landu ( np.: Lisbony, Neumünster, Nadrenii, Berlina), Alpen Cup, Zwycięzca Grand Prix itp. jeśli ww. tytuły zostały przyznane na wystawie rangi międzynarodowej to doliczamy 80 punktów, jeśli na wystawie rangi krajowej to doliczamy 70 punktów. Jeśli odpowiedniki niektórych z ww. tytułów zostały również przyznane młodzieży na wystawie rangi międzynarodowej to doliczamy 50 punktów , jeśli na wystawie rangi krajowej to doliczamy 40 punktów.

 

RANGA WYSTAWY

KONKURENCJE FINAŁOWE

KLUBOWA/MIĘDZYNARODOWA

CHAMPIONÓW

KRAJOWA/SPECJALISTYCZNA

PUNKTY

BIS-I

-

220

 BIS-II

-

190

  BIS-III

-

180

  BIS-IV

-

170

BOG -I

BIS-JUNIOR-I

BIS-WETERAN-I

BIS-SZCZENIĄT-I

BIS-BABY-I

BIS DERBY -I *

-

BIS-I

160

BOG-II

BIS-JUNIOR-II

BIS-WETERAN-II

BIS-SZCZENIĄT-II

BIS-BABY-II

BIS DERBY  - II

-

BIS-II

BIS-JUNIOR-I

BIS-WETERAN-I

BIS-SZCZENIĄT-I

BIS-BABY-I

150

BOG-III

BIS-JUNIOR-III

BIS-WETERAN-III

BIS-SZCZENIĄT-III

BIS BABY-III

BIS DERBY - III

-

BIS-III

BIS-JUNIOR-II

BIS-WETERAN-II

BIS-SZCZENIĄT-II

BIS-BABY-II

140

BOG-IV

BIS-JUNIOR-IV

BIS-WETERAN-IV

BIS-SZCZENIĄT-IV

BIS-JUNIOR DNIA - I

BIS-WETERAN DNIA - I

BIS-SZCZENIĄT DNIA -I

-

BIS-IV

BIS-JUNIOR-III

BIS-WETERAN-III

BIS-SZCZENIĄT-III

BIS-BABY-III

130

BIS-JUNIOR DNIA - II

BIS-WETERAN DNIA - II

BIS-SZCZENIĄT DNIA -II

-

BOG-I

BIS-JUNIOR-IV

BIS-WETERAN-IV

BIS-SZCZENIĄT-IV

BIS-BABY-IV

120

BIS-JUNIOR DNIA - III

BIS-WETERAN DNIA - III

BIS-SZCZENIĄT DNIA -III

-

BOG-II

110

BIS-JUNIOR DNIA -IV

BIS-WETERAN DNIA - IV

BIS-SZCZENIĄT DNIA -IV

-

BOG-III

100

-

-

BOG-IV

BIS-JUNIOR DNIA - I

BIS-WETERAN DNIA - I

BIS-SZCZENIĄT DNIA -I

BIS-BABY DNIA -I

90

 

-

BIS-JUNIOR DNIA - II

BIS-WETERAN DNIA - II

BIS-SZCZENIĄT DNIA -II

BIS-BABY DNIA -II

80

BOG-JUNIOR-I,II,III m oraz-TRÓJKA FINAŁOWA*

-

BIS-JUNIOR DNIA -III

BIS-WETERAN DNIA - III

BIS-SZCZENIĄT DNIA -III

BIS-BABY DNIA-III

70

-

-

BOG-JUNIOR-I,II,III m oraz-TRÓJKA FINAŁOWA*

BIS-JUNIOR DNIA -IV

BIS-WETERAN DNIA - IV

BIS-SZCZENIĄT DNIA -IV

BIS-BABY DNIA-IV

60

*w związku z tym, iż bardzo często trudno jest ustalić, którą lokatę zajął dany pies/suka na wyborach BOG Juniorów, (bo w/g nowego regulaminu wystaw sędzia powinien wybrać trzech finalistów z każdej grupy bez przyznawania im lokat, a w rzeczywistości sędziowie stosują różne techniki kwalifikacji) w/g naszego konkursu bez względu na przyznaną lokatę lub tylko wejście do finałowej trójki dla wszystkich przewidziana jest ta sama punktacja.

* BIS DERBY tytuł przyznawany na ringu głównym na wystawie rangi klubowej organizowanej w Polsce dla młodzieży urodzonej w roku kalendarzowym poprzedzającym wystawę.

 

Udział w wystawach zagranicznych jest premiowany dodatkową liczbą punktów do całości zliczonych punktów z dwóch powyższych tabeli dla konkretnego wyniku dodajemy jeszcze  w przypadku wystawy rangi międzynarodowej, klubowej i championów 20%, a w przypadku wystawy rangi krajowej, specjalistycznej 10%.

 

Przykład:

pies X prezentowany na wystawie międzynarodowej na Słowacji w klasie otwartej zdobywa lokatę I, ocenę doskonałą, CAC, CACIB, BOB, BOG-III.

Suma jego punktów:

ocena doskonała lokata I - 30

CAC - 50

CACIB - 80

BOB - 100

BOG - III - 140

razem = 400 plus za udział w wystawie zagranicznej rangi międzynarodowej 20% z 400 = 80

łączna suma punktów zdobyta przez psa X na tej wystawie wynosi 400 + 80 = 480

 

Szanowni Czytelnicy jest nam miło, że nasz ranking cieszy się popularnością oraz uznaniem, a rezultaty uzyskane w Rankingu (tytuły: Top Terier Pies Roku i Top Terier Suka Roku oraz przyznane lokaty) są chętnie umieszczane przez właścicieli psów/suk wchodzących do finałowych 10 oraz przez hodowców tychże psów/suk na stronach internetowych www, w różnych publikacjach, ogłoszeniach etc., jako jedno z osiągnięć podopiecznego/wychowanka. Jako pomysłodawcy i organizatorzy całego przedsięwzięcia oczywiście cieszymy się i wyrażamy zgodę na posługiwanie się ww. tytułami. Prosimy, jednak by przy publikowaniu informacji odnośnie ww. tytułów umieszczali Państwo również popularną "gwiazdkę" -"*"- , a w dogodnym miejscu, jednak wciąż na tej samej stronie (np.: na dole dokumentu w stopce), klauzulę informacyjną o następującej treści: "*Ranking w/g Portalu "Świat Czarnego Teriera" ". Dziękujemy.

 


W tym roku dzięki akcji "cegiełka na nagrodę" udało się zebrać fundusze na pamiątkowe nagrody, którymi są statuetki wykonane z przeźroczystego materiału w kształcie czarnego teriera. Chcielibyśmy podziękować wszystkim "cegiełko-dawcom" oraz p. Katarzynie Stańczak (hodowla "Top of Ben Nevis FCI") i p. Agacie Piotrowskiej (hodowla "Argus Electra FCI"). Obie panie wystawiły na zorganizowanych aukcjach forumowych różne przedmioty i dochód przeznaczyły na nagrody. Nagrody zostaną doręczone pocztą (przesyłka polecona) lub w miarę możliwości zostaną wręczone osobiście. Dystrybucją nagród zajmować się będzie p. Katarzyna Stańczak (hodowla "Top of Ben Nevis FCI").

 

 

 

 

Ale to jeszcze nie wszystko:-). Indywidualnie pozyskaliśmy sponsora w osobie p. Pawła Kwiatkowskiego (hodowla "Titanus Virtus FCI"), który dla całej finałowej 10 psów i 10 suk ufundował piękne rozety. Dystrybucją rozet zajmować się będzie p. Paweł Kwiatkowski (hodowla "Titanus Virtus FCI").

 

 

 

 

 

Uwaga: w drugiej połowie grudnia 2010 roku wszystkie osoby, który zwierzęta weszły do finałowych 10 zostały poinformowane o uzyskanych rezultatach oraz poproszone o przesłanie do naszej Redakcji danych i adresu, na który nagrody mają być dostarczone. Informujemy wszystkich zainteresowanych, że brak danych i adresu skutecznie uniemożliwi rozesłanie nagród. Osoby, które jeszcze nie dosłały do nas danych i adresu prosimy o dopełnienie tej formalności. Nasz e-mail.

 

Dziękujemy również p. Natalii Grzesik (hodowla "Erro Barbatus FCI"), p. Dominice Cymbik (hodowla "Magnateria"), p. Katarzynie Sokólskiej i p. Annie Misiurze, które sumowały punkty do Rankingu.

 


Szanowni Czytelnicy naszego Portalu to już II edycja Rankingu na Top Teriera Psa/Sukę Roku. Jest nam miło zaprezentować 10 psów i 10 suk, które w sezonie 2010 zgromadziły największą liczbę punktów i tym samym zakwalifikowały się do naszego konkursu. Rok ten dostarczył nam ogrom wystawowych emocji. Bardzo dużo zwierząt było prezentowanych poza granicami kraju w wielu zakątkach Europy. W tym sezonie rywalizacja o "palmę pierwszeństwa", jak i wejście do finałowych 10 zarówno w sukach, jak i psach toczyła się do ostatnich dni grudnia.

Podobnie, jak w ubiegłym roku punkty zostały policzone zgodnie z podanymi wyżej tabelami, a podstawę stanowiły wyniki opublikowane na łamach naszego Portalu w dziale: wystawy - wyniki z wystaw - sezon 2010.

Wszystkie osoby, których zwierzęta weszły do finału zostały w drugiej połowie grudnia poinformowane o rezultatach uzyskanych przez ich podopiecznych. Do dnia 31 grudnia 2010 czekaliśmy na wszelkie uwagi, sugestie i ewentualne korekty. Z dniem 1 stycznia 2011 roku punkty i lokaty zostały ostatecznie uznane w formie, w jakiej dzisiaj je publikujemy. Serdecznie gratulujemy wygranym oraz finalistom !. Wszystkim życzymy równie udanego sezonu wystawowego w 2011 roku.

 

WYNIKI RANKINGU 2010 ROK

 

TOP SUKA 2010

I MIEJSCE

TOP PIES 2010

I MIEJSCE

 MALAHOVSKAJA PREMIERA

wł. p. P. Kwiatkowski

DARGAS DRUGELIS

wł. p. A. Florczuk


łączna liczba punktów: 4454,7 pkt.


łącznie wystaw: 47


średnia punktów dla jednej wystawy: 94,8 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 12


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 1130 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 94,2 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 35


punkty zdobyte za granicą: 3324,7 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 95 pkt.łączna liczba punktów: 7668 pkt.


ilość wystaw: 33


średnia punktów dla jednej wystawy: 232,4 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 21


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 5550 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 264,3 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 11+(1)*


punkty zdobyte za granicą: 2118 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 176,5 pkt.II MIEJSCE II MIEJSCE
   

 TEMIDA VALIKORD WILLA TAIRA

wł. p. E. Kordowiecka

TYTAN KUKUŁAJKA
wł. p. P. Kwiatkowski


łączna liczba punktów: 3917,5 pkt.


łącznie wystaw: 25


średnia punktów dla jednej wystawy: 156,7 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 16


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 2018 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 126,1 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 9


punkty zdobyte za granicą: 1899,5 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 211 pkt.łączna liczba punktów: 7441,5 pkt.


łącznie wystaw: 39


średnia punktów dla jednej wystawy: 190,8 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 5


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 740 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 148 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 34


punkty zdobyte za granicą: 6701,5 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 197,1 pkt.III MIEJSCE

III MIEJSCE

 

 

SHELLA SHYMATAN

wł. p. K. Balczunas

 TRISTAN VALIKORD WILLA TAIRA

wł. p. K. Bijałd-Mikołajewicz


łączna liczba punktów: 2522,5 pkt.


łącznie wystaw: 22


średnia punktów dla jednej wystawy: 114,66 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 9


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 785 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 87,2 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 13


punkty zdobyte za granicą: 1737,5


efektywność na wystawach zagranicznych: 133,65 pkt.łączna liczba punktów: 1720 pkt.


łącznie wystaw: 18


średnia punktów dla jednej wystawy: 95,55 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 12


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 910 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 75,8 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 6


punkty zdobyte za granicą: 810 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 135 pkt.IV MIEJSCE IV MIEJSCE
   
CHRISTMAS SURPRISE VA BENE
wł. p. K. i R. Stańczak i p. E. Trzcińska-Rybak
GWASZ Z NORBLIŃSKIEJ DOLINY
wł. p. K. Moskwa

łączna liczba punktów: 1279 pkt.


łącznie wystaw: 13


średnia punktów dla jednej wystawy: 98,4 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 8


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 628 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 78,5 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 5


punkty zdobyte za granicą: 651 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 130 pkt.łączna liczba punktów: 1664,6 pkt.


łącznie wystaw: 19


średnia punktów dla jednej wystawy: 87,6 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 11 + (1)*


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 743 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 61,9 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 7


punkty zdobyte za granicą: 921,6 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 131,65 pkt.V MIEJSCE V MIEJSCE
   
MALAHOVSKAJA TERRA MAGNATERIA
wł. p. A.&G. Mrozińscy
CHAROIT IZ RUSSKOI DINASTII
wł. p. A. Tymczak

łączna liczba punktów: 1222 pkt.


łącznie wystaw: 13


średnia punktów dla jednej wystawy: 94 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 10


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 838 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 83,8 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 3


punkty zdobyte za granicą: 384 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 128 pkt.łączna liczba punktów: 1545 pkt.


łącznie wystaw: 14


średnia punktów dla jednej wystawy: 110,36 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 14


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 1545 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 110,36 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 0


punkty zdobyte za granicą: 0


efektywność na wystawach zagranicznych: 0VI MIEJSCE VI MIEJSCE
   
MOJITO ROYAL BLACK
wł. p. A. Maciupa

NEGRAL CZARNO-MIODOWY ŚWIAT

wł. p. A. Borkowska


łączna liczba punktów: 1018 pkt.


łącznie wystaw: 16


średnia punktów dla jednej wystawy: 63,6 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 16


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 1018 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 63,6 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 0


punkty zdobyte za granicą: 0


efektywność na wystawach zagranicznych: 0łączna liczba punktów: 1328 pkt.


łącznie wystaw: 12


średnia punktów dla jednej wystawy: 110,7 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 9 + (3)*


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 1328 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 110,7 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 0


punkty zdobyte za granicą: 0


efektywność na wystawach zagranicznych: 0VII MIEJSCE VII MIEJSCE
   
CAMPARI GRAND PRIX
wł. p. B. Orfanu
ARGUS ELECTRA DOUBLE TROUBLE
wł. p. A. Maciupa

łączna liczba punktów: 987 pkt.


łącznie wystaw: 9


średnia punktów dla jednej wystawy: 109,7 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 6


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 375 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 62,5 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 3


punkty zdobyte za granicą: 612 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 204 pkt.łączna liczba punktów: 1211 pkt.


łącznie wystaw: 15


średnia punktów dla jednej wystawy: 80,7 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 15


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 1211 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 80,7 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 0


punkty zdobyte za granicą: 0 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 0 pkt.VIII MIEJSCE VIII MIEJSCE
   
JUKA Z RUSKIEJ STRAŻNICY
wł. p. A. Misiura
NICOLAI MOGADOR WILLA TAIRA
wł. p. M. Dudek

łączna liczba punktów: 934 pkt.


łącznie wystaw: 15


średnia punktów dla jednej wystawy: 62,3 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 15


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 934 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 62,3 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 0


punkty zdobyte za granicą: 0


efektywność na wystawach zagranicznych: 0łączna liczba punktów: 1139,5 pkt.


łącznie wystaw: 15


średnia punktów dla jednej wystawy: 75,97 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 4


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 356 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 89 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 8 + (2)*


punkty zdobyte za granicą: 783,5 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 78,35 pkt.IX MIEJSCE IX MIEJSCE
   

KATIA-YAGODKA FILOS

wł. p. I. Wielewska

KODIAK Z NORBLIŃSKIEJ DOLINY

wł. p. M. Pudłowska


łączna liczba punktów: 789 pkt.


łącznie wystaw: 12


średnia punktów dla jednej wystawy: 65,75 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 9


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 675 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 75 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 3


punkty zdobyte za granicą: 114 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 38 pkt.łączna liczba punktów: 987 pkt.


łącznie wystaw: 3


średnia punktów dla jednej wystawy: 329 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 2


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 675 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 337,5 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 1


punkty zdobyte za granicą: 312


efektywność na wystawach zagranicznych: 312 pkt.X MIEJSCE X MIEJSCE
   
SHEJNA SHYMATAN
wł. p. M. Szewczuk-Ziorko
 SALMAR Z OSGILIATHU
wł. p. Cz. Trzos

łączna liczba punktów: 778 pkt.


łącznie wystaw: 16


średnia punktów dla jednej wystawy: 48,6 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 16


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 778 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce:  48,6 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 0


punkty zdobyte za granicą: 0


efektywność na wystawach zagranicznych: 0łączna liczba punktów: 933 pkt.


łącznie wystaw: 23


średnia punktów dla jednej wystawy: 40,6 pkt.


ilość wystaw w Polsce: 22


punkty zdobyte na wystawach w Polsce: 927 pkt.


efektywność na wystawach w Polsce: 42,2 pkt.


ilość wystaw zagranicznych: 1


punkty zdobyte za granicą: 6 pkt.


efektywność na wystawach zagranicznych: 6 pkt.


 

*w nawiasach podano ilość wystaw, na których pies/suka był prezentowany, ale nie zdobył żadnych punktów do rankingu.

** wyniki po przecinku do 0,5 zostały zaokrąglone w dół, a powyżej 0,5 zostały zaokrąglone w górę.

*** zdjęcia rozet: p. A. Piotrowska

 

 

Copyright by Świat Czarnego Teriera. All Rights Reserved.

Kopiowanie ze strony zdjęć, grafiki, treści i innej zawartości Portalu Świata Czarnego Teriera, bez zgody właściciela jest zabronione.

Projekt i wykonanie Narodziny Gwiazdy

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768