O Rasie

Pochodzenie

Zdrowie

Żywienie

Psychika

 Szkolenie

Hodowla

Szczenięta

Pielęgnacja

Wystawy

Statystyka

Biblioteka

Ranking

Galeria

Kynologia

Prawo

Pobieralnia

S.O.S

Rozmaitości

Linkownia

 

Ubezpieczenie psa... fanaberia rozkapryszonego właściciela czy realia życia w XXI wieku?

 

We współczesnym świecie ubezpieczenia stały się nieodzowną częścią naszego życia. Staramy się chronić nasze zdrowie i bezpieczeństwo, myślimy o przyszłości naszych dzieci, dbamy o należyte zabezpieczenie wartościowego mienia. Nikogo więc nie dziwi, że oprócz obowiązkowych polis komunikacyjnych wykupujemy również polisy mieszkaniowe, od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotne, zabezpieczające przyszłe kształcenie dzieci itp. itd. W trosce o swoje rośliny uprawne i zwierzęta hodowlane rolnicy nabywają kompleksowe pakiety chroniące ich interesy, a osoby ze świata show biznesu ubezpieczają swój wygląd, głos lub poszczególne części ciała... Zatem skoro ubezpieczamy niemal wszystko, to dlaczego nie ubezpieczyć swojego psa?

Różnorakie ubezpieczenia zwierząt domowych (zwłaszcza psów i kotów) na rynkach zagranicznych są znane od wielu już lat i cieszą się dużą popularnością (szczególnie chętnie korzystają z nich właściciele zwierząt w USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji), a czasami nawet są obowiązkowe. W Polsce mimo postępu w tej dziedzinie nadal z niezrozumiałych względów dla wielu osób ubezpieczenie psa to kompletne dziwactwo, strata czasu i pieniędzy. Bardziej podejrzliwi dopatrują się w tym celowego działania firm ubezpieczeniowych, które wg nich wymyślają coraz to nowsze produkty tylko po to, by ubiec konkurencję i ściągnąć do siebie klientów. Otóż naszym skromnym zdaniem z całą pewnością tak nie jest...

 

Kwestia która powinna najbardziej interesować wszystkich właścicieli psów to odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez posiadanego psa. Naturalnie w tym momencie ktoś może żachnąć się i pomyśleć... przecież mój pies to chodząca oaza spokoju... oczywiście nie negujemy tego, ale warto pamiętać iż pies, to tylko zwierzę, które nawet najlepiej wychowane podlega wrodzonym instynktom i w różnych sytuacjach może się zachować w sposób, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć... często konsekwencje takiego zachowania psa mogą być dla jego właściciela bardzo przykre, kosztowne i z pewnością szybko uszczuplą zawartość posiadanego portfela.

 

Kodeks cywilny określa, że przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Przy omawianiu odpowiedzialności za zwierzęta pod uwagę brana jest odpowiedzialność na zasadzie winy lub zasad współżycia społecznego. Podstawę prawną odpowiedzialności cywilnej za zwierzęta domowe na zasadzie współżycia społecznego stanowi art. 431 § 1 k.c., który mówi iż:

 

"Kto chowa zwierzę albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, oni osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. § 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego”.

 

Odpowiedzialność z art. 431 k.c. ma miejsce, gdy zwierzę wyrządza szkodę z własnego popędu, w wyniku samoistnego, niezależnego od człowieka zachowania się. Jeżeli zwierzę jest tylko narzędziem człowieka, a więc gdy jest przez niego prowadzone, w zaprzęgu, jeździe konnej, to odpowiedzialność za szkody wyrządzone zachowaniem się zwierzęcia opiera się na zasadach ogólnych, czyli art. 415 k.c. mówiącym iż:

 

"Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia".

 

Obowiązek naprawienia szkody przez sprawcę może zostać w niektórych przypadkach ograniczony, może to wynikać ze względu na przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody przez poszkodowanego, art. 362 k.c. mówi:

 

"Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron",

 

lub ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę, art. 440 k.c. mówi:

 

"W stosunkach między osobami fizycznymi zakres obowiązku naprawienia szkody może być stosownie do okoliczności ograniczony, jeżeli ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę wymagają takiego ograniczenia zasady współżycia społecznego".

 

Ale szkody wynikłe z posiadania psa mogą również dotyczyć poszkodowania osób (np. poturbowanie, pogryzienie, poszarpanie), czy utraty lub zniszczenia ich mienia (np. rozdarcie kurtki, zniszczenie podłogi w domu). Szkoda na osobie może mieć charakter majątkowy i niemajątkowy. Art. 444. § 1.

 

"W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty . Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu". § 2. "Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty". § 3.  Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa."

 

Szkody na osobie o charakterze majątkowym mogą dotyczyć np. kosztów leczenia. Natomiast szkody o charakterze niemajątkowym, które nazywane są także krzywdą moralną  polegają na cierpieniach fizycznych. Naprawienie szkody majątkowej nazywa się odszkodowaniem, a szkody niemajątkowej zadośćuczynieniem, art. 445 k.c. §1.

 

"W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę".

 

Szkoda majątkowa to uszczerbek, jakiego doznaje majątek poszkodowanego. Szkoda w znaczeniu prawnym jest to tylko taki uszczerbek majątkowy, za który ktoś ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Zakres odszkodowania jest określony przez art. 361 § 2 k.c.

 

"W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”.

 

Naprawienie szkody następuje według wyboru poszkodowanego zgodnie z art. 363 § 1 k.c.

 

"Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu”.

 

Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, ponoszona jest także odpowiedzialność karna, administracyjna i moralna.

 

Zgodnie z ww. przepisami ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), które swym zasięgiem będzie obejmowało wypłacenie odszkodowania za szkody wyrządzone przez psa wydaje się najważniejszym i nadrzędnym ubezpieczeniem, którym należy się zainteresować. Ale to jeszcze nie wszystko... Jak już napisaliśmy we wstępie, żyjemy w czasach, gdzie ubezpieczyć możemy niemal wszystko, zatem dlaczego nie ubezpieczyć psa od nieszczęśliwych wypadków, śmierci czy leczenia? Oprócz powszechnych ubezpieczeń OC, które bardzo często dostępne są w ofercie indywidualnej lub łączonej (np. ubezpieczenie psa wliczone jest w polisę mieszkaniową) można również nabyć ubezpieczenia przygotowane tylko i wyłącznie z myślą o psach, które m.in. pokrywają koszty leczenia, pochówku, hotelu, transportu do lekarza itd...

 

Szukając odpowiedniej oferty warto wziąć pod uwagę fakt, iż ubezpieczenie psa będzie możliwe po spełnieniu kilku warunków. Standardowo wymagane jest zapewnienie psu odpowiednich warunków bytowych, które są nader dowolnie interpretowane. Oprócz tego zwierzę w dniu ubezpieczenia musi być zdrowe i najczęściej powinno być kompleksowo zaszczepione. Do tego większość firm stawia ograniczenia wiekowe - najchętniej ubezpieczane są psy w tzw. "sile wieku", czyli od 6-go miesiąca do 6 roku życia. Niektóre firmy ubezpieczeniowe wyrażają zgody na ubezpieczenie zwierząt młodszych i starszych o ile zostaną spełnione dodatkowe warunki. Aby ubezpieczenie psów było możliwe, w niektórych przypadkach konieczne jest również podanie wartości posiadanego zwierzęcia, po to by móc ustalić wysokość sumy ubezpieczeniowej. Najczęściej brana pod uwagę jest cena podana w umowie kupna-sprzedaży lub cena rynkowa psa tej samej rasy. Z pewnością większą wartość dla firmy ubezpieczającej przedstawiać będą psy rodowodowe, pracujące, specjalistycznie wyszkolone itp., stąd też legalność zakupu psa i dokumentacja hodowlano-szkoleniowa jest dość istotnym elementem w drodze do ubezpieczenia psa. W całokształcie firmy ubezpieczeniowe mogą od nas wymagać trwałego oznakowania psa (mikroczip, tatuaż), przedstawienia orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia psa, rodowodu potwierdzającego m.in. rasę i wiek zwierzęcia, umowy kupna-sprzedaży z zadeklarowaną kwotą za jaką zwierzę zostało nabyte, dokumentacji weterynaryjnej potwierdzającej przeprowadzenie stosownej profilaktyki (szczepienia, odrobaczenia) czy dyplomów z odbytych szkoleń. Warto też wiedzieć, iż ogólne warunki ubezpieczenia z pewnością będą inne w przypadku zawierania polisy dla psa należącego do rasy uznanej za agresywną (spis tych ras znajduje się TUTAJ) czy psa używanego do polowań.  

 

Część osób z pewnością chciałaby zapytać: a ile to będzie mnie kosztować? No cóż... większość ubezpieczeń ustalana jest na okres 12 miesięcy, a sama wysokość płaconej składki zależy głównie od wartości przedmiotu ubezpieczenia, czyli naszego psa i zakresu ochrony (wariantu ubezpieczenia). Do tego nie bez znaczenia będzie wiek, rasa i kondycja zdrowotna zwierzęcia, udział własny w szkodzie, ocena ryzyka wystąpienia prawdopodobieństwa danej szkody, a nawet pod uwagę może być brane miejsce zamieszkania właściciela i tym samym przebywania psa... Ogólnie rzecz ujmując wydatek w skali rocznej na ubezpieczenie psa może wynosić kilkadziesiąt... i równie dobrze kilkaset złotych.

 

Warunki udzielania poszczególnych polis należy czytać ze szczególną starannością. W wielu znajdują się liczne kruczki i wyjątki od entych sytuacji... Odpowiedzialność ubezpieczycieli jest dowolnie kształtowana przez zapisy w ogólnych warunkach i dodatkowych postanowieniach przygotowanych przez nich umów i w rezultacie może się okazać, iż działając w pośpiechu wykupimy polisę, która się nam na nic nie przyda... Generalnie w większości przypadków ubezpieczenie zwrotu kosztów leczenia zasadniczo nie obejmuje kosztów zabiegów dentystycznych, protez, rehabilitacji czy fizykoterapii ani też ww. szczepień ochronnych. Spora grupa ubezpieczycieli wyłącza z ubezpieczenia koszty leczenia chorób i schorzeń genetycznych, ciąży, porodu i związanych z tym ewentualnych powikłań. W zasadzie znalezienie ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia zwierzęcia ze statusem "hodowlanym" jest nie lada wyzwaniem. Większość towarzystw ubezpieczeniowych raczej się nie godzi na ubezpieczenia takich zwierząt. Dodatkowo ubezpieczenia zwierząt domowych konkretnie określają wymagany przez firmę ubezpieczającą sposób nadzoru nad zwierzęciem (np. wyprowadzanie na spacer tylko na smyczy i w kagańcu), miejsce jego przebywania oraz zakres terytorialny obowiązywania ubezpieczenia (np. kraj lub kraj i zagranica). Ubezpieczyciele ustalają także limity, nie tylko na wysokość wypłacanego odszkodowania w wyniku zaistnienia konkretnych sytuacji, ale także ograniczają możliwość skorzystania z ubezpieczenia do określonej liczby razy za podobne świadczenie przy jednym zdarzeniu lub w trakcie trwania okresu ubezpieczeniowego. Bardzo często ubezpieczenie wypłacane jest dopiero po przekroczeniu jakiejś ustalonej kwoty wydanej przez właściciela psa i uznanej za minimalną, która związana jest z danym zdarzeniem (tzw. wkład własny).

 

Z pewnością przezorny właściciel, który przebrnie przez wszystkie meandry umów i zdecyduje się na wykupienie ubezpieczenia obejmującego pokrycie kosztów wynikających chociażby z leczenia psa lub od OC, czy utraty psa lub wyrządzonych przez niego szkód w przypadku zaistnienia takich sytuacji, z pewnością uchroni swój portfel przed znacznym zubożeniem.

 

Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są na świecie chyba najpopularniejszymi ubezpieczeniami. Każdy ponosi odpowiedzialność za swoje działanie. Dotyczy to różnych sfer życia, zarówno prywatnej jak i zawodowej. Czasami działaniem można wyrządzić komuś niezamierzoną krzywdę i w takiej sytuacji prawo nakazuje jej naprawienie. W naszym kraju ten rodzaj polis kojarzy się praktycznie tylko z ubezpieczeniem samochodu. Mało kto jednak wie, że zakres ubezpieczenia OC może być bardzo szeroki, a poszkodowany może dochodzić swoich praw na drodze sądowej, nie tylko w wyniku zdarzenia zaistniałego z udziałem samochodu, ale również w wielu innych przypadkach, w tym również wówczas, gdy szkoda została wyrządzona przez posiadanego przez nas psa np. pobrudzenie spodni, podrapanie czy pogryzienie. Odszkodowanie zasądzone za szkodę wyrządzoną przez psa może być dość pokaźne, co z pewnością może odbić się niekorzystnie na kondycji finansowej właściciela psa. Po zawarciu umowy ubezpieczenia OC, to zakład ubezpieczeń wypłaci (w ramach sumy ustalonej w polisie) w imieniu właściciela odszkodowanie poszkodowanemu w granicach odpowiedzialności cywilnej. Dodatkową ochronę OC, która gwarantuje pokrycie roszczeń finansowych osób poszkodowanych przez psa, oferują m.in. Aviva, Generali przy ubezpieczeniu nieruchomości "all risk", Ergo Hestia, Warta oraz PZU.

 

Sieć hipermarketów TESCO wraz z ubezpieczycielem Link4 TU S.A. dla swoich klientów oferuje "Ubezpieczenie zwierząt domowych". Ubezpieczający może wybrać jeden z dwóch wariantów, określających zakres ubezpieczenia:

 1. Wariant I:

  • ubezpieczenie assistance dla zwierząt domowych, które obejmuje pokrycie kosztów jednej wizyty psa w placówce weterynaryjnej w związku z nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia. Ponadto ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu do placówki weterynaryjnej i transportu powrotnego. Koszty usługi assistance jest pokrywany do łącznej kwoty 1 000 zł, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Link4 w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maksymalnie dwa zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie trwania ubezpieczenia;

 2. Wariant II:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (nie dotyczy ras uznanych za agresywne). Suma gwarancyjna dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym wynosi 15 000 zł, i stanowi górną granicę odpowiedzialności Link4;

  • ubezpieczenie assistance dla zwierząt domowych, które obejmuje pokrycie kosztów jednej wizyty psa w placówce weterynaryjnej w związku z nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia. Ponadto ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu do placówki weterynaryjnej i transportu powrotnego. Koszty usługi assistance jest pokrywany do łącznej kwoty 1 000 zł, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Link4 w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maksymalnie dwa zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie trwania ubezpieczenia.

Koszt ubezpieczenia wynosi 5.75 zł miesięcznie. Ubezpieczenie zawierane jest na okres 12 miesięcy. Uwaga: z ubezpieczenia wyłączone są m.in. szkody powstałe  w związku z prowadzeniem hodowli psów dla celów zarobkowych. Więcej TUTAJ i TUTAJ. Adres strony www firmy TESCO oferującej ww. ubezpieczenie TUTAJ.

 

Polisa na mieszkanie plus ubezpieczenie psa

Psy można również ubezpieczyć od nieszczęśliwych wypadków w ramach standardowych polis mieszkaniowych. W tego typu ubezpieczeniach psy są ubezpieczone na takich samych zasadach jak rzeczy ruchome. Ubezpieczenie obejmuje zwykle ochronę od pożaru, kradzieży, zalania, włamania oraz innych zdarzeń losowych, w wyniku których pies przebywający w domu może ucierpieć. Decydując się na dodatkowy pakiet, wartość psa jest uwzględniana w sumie ubezpieczenia mienia ruchomego. Uwaga: ubezpieczenie psa w ramach sumy ubezpieczenia mienia ruchomego na polisie mieszkaniowej wiąże się z tym, że jest on objęty ochroną wyłącznie w miejscu ubezpieczenia, wskazanym na polisie. Natomiast poza obrębem nieruchomości nie będzie objęty ochroną. Tego typu ofertę ubezpieczeniową posiadają m.in. następujące towarzystwa ubezpieczeniowe: Aviva, Axa (wyłącznie dla klientów mBanku), Compensa, Concordia oraz Warta.

 

Ubezpieczenie zwierząt domowych (a więc i psów) przy ubezpieczeniu mieszkania w firmie Aviva. Jeśli w czasie pożaru, zalania, czy włamania szkodę poniesie również pies, to ubezpieczyciel przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględni także te straty.

 

Ubezpieczenie zwierząt domowych mieści się m.in. w ubezpieczeniu "W Domu" pakiet standard (ogólne warunki ubezpieczenia TUTAJ) i "Twój Dom" pakiet premium (ogólne warunki ubezpieczenia TUTAJ). Suma ubezpieczenia wskazana w polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności firmy Aviva za szkody w mieniu, dla którego została ustalona. Suma ubezpieczenia dla ruchomości domowych (do których zaliczane są zwierzęta domowe, w tym pies) powinna być ustalona na podstawie rzeczywistej wartości zwierzęcia (koszt jego nabycia lub wartość rynkowa zwierzęcia tej samej rasy i o zbliżonych cechach). W przypadku szkód poniesionych również przez psa odszkodowanie nie będzie wyższe niż wskazane kwoty.

 

Wysokość składki ubezpieczenia psa najbardziej zależeć będzie od wartości czworonoga, która wyliczana jest na podstawie umowy jego zakupu lub rzeczywistej wartości rynkowej i dodatkowo wpływ na wielkość składki będzie miała ogólna kwota ubezpieczenia mieszkania. Adres strony www firmy Aiva oferującej ww. ubezpieczenia TUTAJ.

 

MBank w ramach partnerstwa z Axa Ubezpieczenia TUiR S.A. wraz z ubezpieczaniem nieruchomości w wariancie "Dom i bliscy" i pod warunkiem ubezpieczenia mienia od pożaru, zalania i innych zdarzeń proponuje dodatkowy pakiet "Twój Pupil". Z ubezpieczenia skorzystać mogą posiadacze rachunków otwartych i prowadzonych przez mBank S.A. W ramach ubezpieczenia firma ubezpieczająca oferuje następujące warianty:

 • NNW "Twój Pupil" -  śmierć psa będącego własnością ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku psa. W zakresie ubezpieczenia NNW "Twój Pupil" ubezpieczonemu przysługuje świadczenie z tytułu śmierci psa w wysokości 1.000 zł;

 • OC "Twój Pupil" - odpowiedzialność cywilna deliktowa ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim przez psa będącego własnością ubezpieczonego (dla których ubezpieczony posiada dokumenty potwierdzające własność psa), będące następstwem zdarzenia ubezpieczeniowego zaistniałego w okresie ubezpieczenia, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 • Assistance "Twój Pupil" - zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczeń poniżej wyszczególnionych usług dla ubezpieczonego:

  • refundacja kosztów leczenia udokumentowanych urazów psa - 1.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe;

  • transport psa - do 500 zł na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe;

  • opieka nad psem - 500 zł na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe;

  • infolinia organizacyjna i weterynaryjna.

Więcej TUTAJ. Adres strony www firmy mBank oferującej ww. ubezpieczenia TUTAJ.

 

Ubezpieczenie zwierząt domowych (a więc i psów) przy ubezpieczeniu mieszkania w firmie Compensa. W ramach ubezpieczeń mieszkań Compensa ubezpiecza również zwierzęta domowe. Ochrona dotyczy zwierząt domowych przebywających w charakterze towarzysza wraz z człowiekiem w mieszkaniu czy domu mieszkalnym, jak i na terenie posesji, na której znajduje się dom mieszkalny. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe wskutek ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową takie jak np. śmierć zwierzęcia wskutek pożaru czy jego kradzież z ubezpieczonego lokalu.

Ponadto dnia 27 kwietnia 2017 roku firma wypuściła na rynek ubezpieczenie Compensa "Mój Dom", w którym można rozszerzyć polisę o ubezpieczenie weterynaryjne "Mój Compan". Jest to dodatkowa klauzula, która może być dokupiona do umowy obejmującej ochroną mieszkanie lub dom mieszkalny.

W ramach zawartego ubezpieczenia, Compensa zwraca poniesione przez ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej koszty w przypadku wystąpienia choroby lub nieszczęśliwego wypadku psa. Zakres umowy obejmuje koszty leczenia weterynaryjnego psa, poniesione na ratowanie zdrowia lub życia zwierzęcia, a w przypadku, gdy lekarz weterynarii stwierdzi, że leczenie nie gwarantuje jego wyleczenia, bądź konieczne było skrócenie cierpień zwierzęcia po nieszczęśliwym wypadku, także koszty uśpienia zwierzęcia, kremacji i pochówku. Ponadto ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia na zakup nowego zwierzęcia w przypadku, gdy zaistnieje konieczność uśpienia psa w następstwie choroby lub wypadku.

Pokrycie kosztów obejmuje m.in.

 • opiekę weterynaryjną - limit 5.000 zł;

 • uśpienie, kremację i pochówek - limit 600 zł;

 • zakupu nowego zwierzęcia - limit 3.000 zł.

Ochroną objęte są zwierzęta przebywające na terenie Polski, które posiadają tatuaż lub chip W dniu wykupienia ubezpieczenia pies rasy dużej i olbrzymiej musi mieć co najmniej 6 miesięcy i nie więcej, niż 8 lat. W przypadku kontynuacji umowy, wiek zwierzęcia nie może przekroczyć 12 lat. Ubezpieczyciel do zawarcia umowy nie wymaga wypełnienia ankiety medycznej.

Ubezpieczenie nie pokrywa m.in. kosztów leczenia zwierząt przez osoby nie posiadające czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii, leczenia wad wrodzonych, zachorowań będących skutkiem niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych, kosztów poniesionych na leczenie zwierząt hodowlanych, bądź wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych, naukowych lub do pracy w wojsku, policji itp.

Z zakresu ochrony wyłączone są również m.in. następstwa niezapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowania oraz pielęgnacji, wymaganych przepisami Ustawy o ochronie zwierząt, zaniedbań żywieniowych oraz braku stałego dostępu do wody, pozostawienia zwierzęcia bez opieki przez okres dłuższy niż 24 godziny, bądź porzucenia zwierzęcia czy przewożenia go niezgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów Ustawy o ochronie zwierząt.

Suma ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia weterynaryjnego "Mój Compan" dla każdego zwierzęcia wynosi 8.000 zł. Roczny koszt ubezpieczenia to 440 zł; w przypadku zawarcia ubezpieczenia mieszkania lub domu mieszkalnego na trzyletni okres ubezpieczenia, w trzecim roku Compensa stosuje zniżkę składki w wysokości 50%. Więcej o ubezpieczeniu Compensa Mój Dom II TUTAJ. Adres strony www firmy Compensa oferującej ww. ubezpieczenia TUTAJ.

 

Ubezpieczenie zwierząt domowych (a więc i psów) przy ubezpieczeniu mieszkania w firmie Warta. Jeśli w czasie pożaru, zalania, czy włamania szkodę poniesie również pies, to ubezpieczyciel przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględni również te straty. Ubezpieczenie zwierząt domowych (ale uwaga! z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych lub handlowych) mieści się m.in. w ubezpieczeniu "Warta Dom Plus" (ogólne warunki ubezpieczenia TUTAJ) i "Warta Dom Komfort Plus" (ogólne warunki ubezpieczenia TUTAJ). Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający, odrębnie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia i zakresów ochrony, które obejmuje umowa. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Warty dla umów zawartych na okres 12 miesięcy. Suma gwarancyjna jest określona przez Ubezpieczającego i nie może być większa, niż 1.000.000 złotych (dla pakietu "Warta Dom Komfort Plus") lub nie może być większa niż 200.000 złotych (dla pakietu "Warta Dom Plus").

 

W przypadku psów (które wg warunków umowy wchodzą w skład ubezpieczanych ruchomości domowych zwykłych) górna granica odpowiedzialności Warty stanowi 10% od ustalonej kwoty ubezpieczenia. Wysokość szkody ustala się według cen obowiązujących na lokalnym rynku w dniu wystąpienia szkody. W przypadku ubezpieczenia psa pokrywany będzie koszt leczenia do wysokości kosztu nabycia zwierzęcia, albo w przypadku braku możliwości wyleczenia koszt nabycia na lokalnym rynku zwierzęcia takiej samej rasy i o porównywalnych cechach. W ubezpieczeniu  Warta Dom Komfort Plus znajduje się opcja ubezpieczenia psa na wypadek otrucia przez potencjalnych złodziei czy nieprzyjaznego sąsiada. Odszkodowanie zostanie również wypłacone, gdy pies zginie w nieszczęśliwym wypadku poza miejscem ubezpieczenia czyli np. wpadnie pod samochód.

 

W przypadku zakupu rozszerzenia ubezpieczenia o opcję "Assistance komfort" (dla ubezpieczenia "Warta Dom Komfort Plus") i sytuacji, gdy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania w miejscu ubezpieczenia Ubezpieczony jest hospitalizowany przez okres dłuższy niż 2 dni, Warta dodatkowo zapewnia:

 • opiekę nad zwierzętami domowymi - zorganizowanie i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami domowymi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego. Polega ona na karmieniu (karma na koszt Ubezpieczonego), wyprowadzaniu na spacer oraz utrzymaniu higieny psa lub kota. Jeżeli po wykorzystaniu limitu będzie istniała konieczność przedłużenia opieki, Warta dołoży starań w celu zorganizowania opieki przez dalszą rodzinę lub schronisko dla zwierząt (do 5 dni);

 • transport zwierząt domowych - zorganizowanie i pokrycie kosztów przewozu zwierząt domowych do osoby wyznaczonej do opieki lub do schroniska dla zwierząt (do 3 razy).

Wysokość składki ubezpieczenia psa najbardziej zależeć będzie od wartości czworonoga, która wyliczana jest na podstawie umowy jego zakupu lub rzeczywistej wartości rynkowej i dodatkowo wpływ na wielkość składki będzie miała ogólna kwota ubezpieczenia mieszkania. Adres strony www firmy Warta oferującej ww. ubezpieczenia TUTAJ.

 

Ubezpieczenie zwierząt domowych (a więc i psów) przy ubezpieczeniu mieszkania w firmie Allianz. Allianz oferuje swoim klientom dodatkowe ubezpieczenie "Home Assistance", które swoim zakresem obejmuje także zwierzęta domowe. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Home Assistance świadczona jest tylko do umów ubezpieczenia ruchomości domowych ubezpieczonych w wariantach Bezpieczny dom plus (ogólne warunki ubezpieczenia TUTAJ) lub Bezpieczny dom (ogólne warunki ubezpieczenia TUTAJ). Ubezpieczenie gwarantuje nadzór oraz opiekę nad zwierzętami domowymi, a także transport czworonogów w sytuacji, gdy właściciel zachoruje lub dozna nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania w miejscu zamieszkania ubezpieczony jest hospitalizowany przez okres dłuższy niż 2 dni, to po uzyskaniu przez uprawnionego lekarza potwierdzenia szpitala co do przewidywanego czasu hospitalizacji, Allianz Polska realizuje jedno z następujących świadczeń:

 • opiekę nad zwierzętami domowymi - zorganizowanie i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami domowymi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, w limicie do wysokości 150 zł i maksymalnie do trzech dni; jeżeli po upływie tego okresu będzie istniała konieczność przedłużenia opieki, Allianz dołoży starań w celu zorganizowania opieki przez dalszą rodzinę lub schronisko dla zwierząt;

 • transport zwierząt domowych - zorganizowanie i pokrycie kosztów przewozu zwierząt domowych do osoby wyznaczonej do opieki lub do schroniska dla zwierząt, w limicie do wysokości 200 zł.

Świadczenia te realizowane są w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania ubezpieczonego nie ma żadnej osoby mogącej zapewnić opiekę nad psami oraz pod warunkiem przedstawienia aktualnego zaświadczenia o szczepieniach profilaktycznych. Adres strony www firmy Allianz oferującej ww. ubezpieczenia TUTAJ.

 

Ubezpieczenie psa przewożonego w pojeździe

Wszyscy wiemy, że ubezpieczenie komunikacyjne OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, co oznacza, że każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek posiadać takie ubezpieczenie pod groźbą kary nakładanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Właściciel pojazdu jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji samochodu. Nie wszyscy jednak wiedzą, że niektóre firmy w specjalnych pakietach i opcjach dodatkowych oferują również możliwość ubezpieczenia przewożonych w pojeździe zwierząt. I tak np. firma Axa Direct w ramach swoich ubezpieczeń komunikacyjnych (ogólne warunki TUTAJ) i Axa Assistance: Mini, Premium lub Prestiż w ramach ubezpieczenia zapewnia:

 • przewóz i leczenie zwierzęcia domowego;

 • utylizację zwłok zwierzęcia;

 • opiekę nad zwierzęciem;

 • przewóz zwierzęcia domowego z miejsca wypadku do opiekuna albo przewóz zwierzęcia domowego z miejsca wypadku do punktu weterynaryjnego lub kliniki dla zwierząt (400 zł na jedno zdarzenie);

 • leczenie udokumentowanych urazów zwierzęcia (1000 zł na jedno zdarzenie).

Natomiast ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierującego Pojazdem (NNWK) w firmie Axa Direct obejmuje wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu śmierci zwierzęcia domowego (2000 zł na jedno zdarzenie) przewożonego pojazdem wskazanym w polisie, o ile śmierć była następstwem wypadku związanego z ruchem wskazanego w polisie pojazdu i nastąpiła przed upływem dwóch tygodni od dnia nieszczęśliwego wypadku. Wypłata niniejszego ubezpieczenia przysługuje wówczas, gdy śmierć zwierzęcia była bezpośrednio związana z zaistniałym wypadkiem samochodowym. Świadczenie przysługuje pod warunkiem, że zwierzę w chwili zdarzenia:

 • ukończyło 4 miesiące życia;

 • było zaszczepione przeciwko wściekliźnie;

 • należało do pasażerów lub kierującego pojazdem.

Świadczenie jest wypłacane właścicielowi zmarłego zwierzęcia, zgodnie z wpisem do książeczki zdrowia zwierzęcia. Adres strony www firmy Axa Direct oferującej ww. ubezpieczenia TUTAJ.

 

Inne

 

MySafety sp. z.o.o. proponuje usługę mySafety PSAPORT/Bezpieczny Pupil. W ramach tej usługi firma zapewnia dostarczenie właścicielowi psa specjalnej zawieszki z unikalnym numerem indentyfikacyjnym, który umieszczany jest w bazie danych utworzonych przez Spółkę. Właściciel psa w ramach tej usługi zobowiązany jest przypiąć zawieszkę do obroży psa. W razie zagubienia psa zawieszka umożliwia szybkie zidentyfikowanie czworonoga i tym samym jego powrót do domu. W ramach usługi firma zapewnia bezpłatny dostęp do całodobowej infolinii. Ponadto firma pośredniczy w kontakcie na drodze znalazca - właściciel:

 • znalazca kontaktuje się z mySafety dzięki numerowi z zawieszki, przyczepionej do obroży;

 • mySafety identyfikuje właściciela psa po numerze zawieszki i powiadamia o znalezieniu zwierzęcia;

 • mySafety na swój koszt odbiera zwierzę od znalazcy;

 • wspólnie z właścicielem psa konsultant mySafety ustala sposób odbioru zwierzęcia, jeśli jest taka potrzeba mySafety pokrywa również koszty transportu do właściciela w promieniu 100 km. Spółka zobowiązuje się do przekazania psa właścicielowi pod wskazany przez niego adres. Spółka pokrywa koszty przekazania psa maksymalnie do kwoty 200 zł. W przypadku gdy koszty przekraczają tę kwotę Spółka ustala z właścicielem psa zasady ponoszenia kosztów ponad te kwotę;

 • Spółka zobowiązuje się pokryć koszty opieki nad psem oraz ewentualnego leczenia weterynaryjnego na podstawie rachunków łącznie jednak nieprzekraczających kwoty 250 zł;

 • Spółka wypłaca znalazcy nagrodę.

Umowa może być zawarta na okres od 1 do 36 miesięcy (standardowo 12 miesięcy). W czasie obowiązywania umowy, właściciel psa ma prawo tylko do jednej refundacji kosztów odzyskania psa. Koszt zawarcia umowy na taką usługę wynosi 55 zł/rocznie. Więcej TUTAJ. Adres strony www firmy MySafety sp. z.o.o. TUTAJ.

 

Program lojalnościowy UNIQA Bonus Club dla Klientów indywidualnych Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA. Popularność programów lojalnościowych wśród Polaków nie słabnie od kilku lat. Polacy coraz chętniej przystępują do tego typu programów. Właściwie dobrana strategia programu lojalnościowego pozwala zwiększyć sprzedaż produktu lub usługi przy znacznie mniejszych kosztach innych form promocji i reklamy. Typowym przykładem popularnego programu lojalnościowego jest premiowanie każdego zakupu punktami (proporcjonalnie do wydanej kwoty), które klient może następnie wymienić na nagrody lub dokonać może nimi zakupów w danej sieci.

 

Okazuje się, że tego typu programy, to nie tylko domena sklepów, sieci hotelowych, linii lotniczych czy stacji benzynowych, ale również znajdują one zastosowanie w takim sektorze, jak ubezpieczenia. Tak, firma UNIQA dla swoich klientów wprowadziła program lojalnościowy UNIQA Bonus Club, który dostępny jest już dla tych klientów, którzy wykupią w tym towarzystwie ubezpieczeniowym, co najmniej dwa ubezpieczenia proponowane przez UNIQA (wykaz ubezpieczeń TUTAJ). W zależności od sumy opłaconych składek ubezpieczeniowych, uczestnicy otrzymują jeden z trzech pakietów: Bonus, BonusPLUS, BonusEXTRA. Każdy z nich zawiera zniżki - odpowiednio 5%, 10% lub 15% na ubezpieczenia Twój DOM Plus oraz komunikacyjne. Wszyscy klubowicze dostają też gwarancję utrzymania ceny w OC komunikacyjnym. Ponadto klienci pakietów BonusPLUS i BonusEXTRA mają możliwość skorzystania z produktów assistance stworzonych specjalnie na potrzeby programu. Wśród różnorodnej oferty znalazła się również propozycja dla posiadaczy psów - " Zadbany pupil". Assistance dla posiadaczy psów obejmuje m. in. pokrycie kosztów konsultacji u weterynarza (do 500 zł - maks. 2 razy w trakcie trwania umowy), transport zwierzęcia we wskazane miejsce (do 500 zł - maks. 2 razy w trakcie trwania umowy), dostęp do infolinii w ramach, której można zasięgnąć informacji z zakresu wiedzy związanej z posiadaniem psa (lista klubów ras, wykaz psich hoteli, wykaz salonów zajmujących się pielęgnacją psów itd.). W ramach infolinii może też być zorganizowana wizyta u behawiorysty i/lub psiego fryzjera (koszty wizyty ponosi właściciel psa). Więcej TUTAJ. Strona www UNIQA Bonus Club TUTAJ.
 

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) przy udziale Kancelarii Brokerskiej Modus, których Ubezpieczycielem jest Gothaer Tu S.A, przygotował ubezpieczenie uwzględniające psa myśliwskiego wykorzystywanego w trakcie polowań:

 • Wariant I - ubezpieczenie łączne broni myśliwskiej i ochrony prawnej;

 • Wariant II - ubezpieczenie łączne psa i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;

 • Wariant III - ubezpieczenie łączne broni myśliwskiej, ochrony prawnej, psa i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;

 • Wariant IV - ubezpieczenie psów myśliwskich (dla kół łowieckich lub innych podmiotów gospodarczych należących do PZŁ).

Propozycja ubezpieczenia jest skierowana do członków PZŁ. Z dobrowolnego ubezpieczenia mogą skorzystać zarówno myśliwi jak i koła łowieckie. Ochrona w poszczególnych wariantach dotyczy bezpośrednich następstw nieszczęśliwych wypadków, które wystąpiły podczas polowań lub w drodze na i z polowań oraz w trakcie układania psa. Jeżeli w wyniku wypadku pies poniesie śmierć lub będzie musiał zostać uśpiony, to ubezpieczyciel wypłaci właścicielowi 100% kwoty ubezpieczenia, natomiast w przypadku gdy nastąpi trwała i całkowita utrata przydatności psa do do polowań, to wówczas ubezpieczony otrzyma odszkodowanie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia.

 • ubezpieczeniu mogą podlegać psy w wieku 12 miesięcy do 9 lat;

 • suma ubezpieczenia dla psa z rodowodem: minimum 1500 zł, a maksimum 10000 zł;

 • suma ubezpieczenia dla psa bez rodowodu: minimum 1500 zł, a maksimum 3000 zł;

 • stawka roczna wynosi 3 % ustalonej wartości psa;

 • minimalna składka wynosi 50 zł za jednego psa.

Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w opcji do 1500 zł ze składką dodatkową w wysokości 60 zł lub w opcji do 3000 zł ze składką dodatkową w wysokości 100 zł.

Umowy ubezpieczenia obejmują wszelkie wypadki w kraju, a świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych polskich, na terenie RP. Więcej o ubezpieczeniu TUTAJ i TUTAJ. Adres strony www PZŁ TUTAJ.


Jak widać z naszego zestawienia typowe ubezpieczenia dla zwierząt towarzyszących w Polsce wciąż nie są jeszcze zbyt popularne, choć porównując z poprzednimi latami przybywa firm ubezpieczeniowych, które biorą pod uwagę ich ochronę i proponują swoje produkty miłośnikom psów. Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż każda nowość zanim się przyjmie i zaistnieje w świadomości osób zainteresowanych wymaga czasu. Na szczęście w Polsce jest coraz więcej odpowiedzialnych i racjonalnie myślących właścicieli psów, dla których zdrowie ich podopiecznego, uzyskanie pomocy w razie losowych zdarzeń, czy ochrona własnych interesów w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń z udziałem ich psów jest bardzo ważne. Dlatego też zachęcamy każdego do rozważenia powyższych propozycji lub przeanalizowania już posiadanych polis (np. mieszkaniowych lub komunikacyjnych) i w razie takiej możliwości rekomendujemy ich rozszerzenie o świadczenia uwzględniające ochronę psa.

Opracowała Redakcja Świata Czarnego Teriera

Źródła:
- informacje udostępnione przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe wymienione w tekście (stan na październik 2017);
- przepisy Kodeksu Cywilnego wymienione w tekście.

 

UWAGA!  Artykuł został przygotowany zgodnie z informacjami zebranymi ze stron internetowych wymienionych w tekście Towarzystw Ubezpieczeniowych na dzień 25 października 2017 roku oraz z przepisami umieszczonymi w Kodeksie Cywilnym. Zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, że oferty, przepisy i inne wytyczne mogą ulec zmianie w każdym momencie ich obowiązywania, dlatego też wiadomości zawarte w powyższym opracowaniu należy traktować tylko i wyłącznie informacyjnie, a przed wykorzystaniem ich praktyce zawsze należy sprawdzać ich aktualność np. kontaktując się bezpośrednio z wybranym Towarzystwem Ubezpieczeniowym, czy czytając obowiązujące teksty ustaw, przepisów i rozporządzeń. W związku z powyższymi informacjami oraz możliwością zmian przepisów  i ofert w każdym momencie ich obowiązywania, nasza Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy zawarte w tym opracowaniu wiadomości są nieścisłe lub już nieaktualne.

 

 

Copyright by Świat Czarnego Teriera. All Rights Reserved.

Kopiowanie ze strony zdjęć, grafiki, treści i innej zawartości Portalu Świata Czarnego Teriera, bez zgody właściciela jest zabronione.

Projekt i wykonanie Narodziny Gwiazdy

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768