O Rasie

Pochodzenie

Zdrowie

Żywienie

Psychika

 Szkolenie

Hodowla

Szczenięta

Pielęgnacja

Wystawy

Statystyka

Biblioteka

Ranking

Galeria

Kynologia

Prawo

Pobieralnia

S.O.S

Rozmaitości

Linkownia

 

Ubezpieczenie psa... fanaberia rozkapryszonego właściciela czy realia życia w XXI wieku?

 

We współczesnym świecie ubezpieczenia stały się nieodzowną częścią naszego życia. Staramy się chronić nasze zdrowie i bezpieczeństwo, myślimy o przyszłości naszych dzieci, dbamy o należyte zabezpieczenie wartościowego mienia. Nikogo więc nie dziwi, że oprócz obowiązkowych polis komunikacyjnych wykupujemy również polisy mieszkaniowe, od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotne, zabezpieczające przyszłe kształcenie dzieci itp. itd. W trosce o swoje rośliny uprawne i zwierzęta hodowlane rolnicy nabywają kompleksowe pakiety chroniące ich interesy, a osoby ze świata show biznesu ubezpieczają swój wygląd, głos lub poszczególne części ciała... Zatem skoro ubezpieczamy niemal wszystko, to dlaczego nie ubezpieczyć swojego psa?

Różnorakie ubezpieczenia zwierząt domowych (zwłaszcza psów i kotów) na rynkach zagranicznych są znane od wielu już lat i cieszą się dużą popularnością (szczególnie chętnie korzystają z nich właściciele zwierząt w USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji), a czasami nawet są obowiązkowe. W Polsce mimo postępu w tej dziedzinie nadal z niezrozumiałych względów dla wielu osób ubezpieczenie psa to kompletne dziwactwo, strata czasu i pieniędzy. Bardziej podejrzliwi dopatrują się w tym celowego działania firm ubezpieczeniowych, które wg nich wymyślają coraz to nowsze produkty tylko po to, by ubiec konkurencję i ściągnąć do siebie klientów. Otóż naszym skromnym zdaniem z całą pewnością tak nie jest...

 

Kwestia która powinna najbardziej interesować wszystkich właścicieli psów to odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez posiadanego psa. Naturalnie w tym momencie ktoś może żachnąć się i pomyśleć... przecież mój pies to chodząca oaza spokoju... oczywiście nie negujemy tego, ale warto pamiętać, że pies, to tylko zwierzę, które nawet najlepiej wychowane podlega wrodzonym instynktom i w różnych sytuacjach może się zachować w sposób, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć... często konsekwencje takiego zachowania psa mogą być dla jego właściciela bardzo przykre, kosztowne i z pewnością szybko uszczuplą zawartość posiadanego portfela.

 

Kodeks cywilny określa, że przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Przy omawianiu odpowiedzialności za zwierzęta pod uwagę brana jest odpowiedzialność na zasadzie winy lub zasad współżycia społecznego. Podstawę prawną odpowiedzialności cywilnej za zwierzęta domowe na zasadzie współżycia społecznego stanowi art. 431 § 1 k.c., który mówi iż:

 

"Kto chowa zwierzę albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, oni osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. § 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego”.

 

Odpowiedzialność z art. 431 k.c. ma miejsce, gdy zwierzę wyrządza szkodę z własnego popędu, w wyniku samoistnego, niezależnego od człowieka zachowania się. Jeżeli zwierzę jest tylko narzędziem człowieka, a więc, gdy jest przez niego prowadzone, w zaprzęgu, jeździe konnej, to odpowiedzialność za szkody wyrządzone zachowaniem się zwierzęcia opiera się na zasadach ogólnych, czyli art. 415 k.c. mówiącym iż:

 

"Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia".

 

Obowiązek naprawienia szkody przez sprawcę może zostać w niektórych przypadkach ograniczony, może to wynikać ze względu na przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody przez poszkodowanego, art. 362 k.c. mówi:

 

"Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron",

 

lub ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę, art. 440 k.c. mówi:

 

"W stosunkach między osobami fizycznymi zakres obowiązku naprawienia szkody może być stosownie do okoliczności ograniczony, jeżeli ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę wymagają takiego ograniczenia zasady współżycia społecznego".

 

Ale szkody wynikłe z posiadania psa mogą również dotyczyć poszkodowania osób (np. poturbowanie, pogryzienie, poszarpanie), czy utraty lub zniszczenia ich mienia (np. rozdarcie kurtki, zniszczenie podłogi w domu). Szkoda na osobie może mieć charakter majątkowy i niemajątkowy. Art. 444. § 1.

 

"W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty . Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu". § 2. "Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty". § 3.  Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa."

 

Szkody na osobie o charakterze majątkowym mogą dotyczyć np. kosztów leczenia. Natomiast szkody o charakterze niemajątkowym, które nazywane są także krzywdą moralną  polegają na cierpieniach fizycznych. Naprawienie szkody majątkowej nazywa się odszkodowaniem, a szkody niemajątkowej zadośćuczynieniem, art. 445 k.c. §1.

 

"W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę".

 

Szkoda majątkowa to uszczerbek, jakiego doznaje majątek poszkodowanego. Szkoda w znaczeniu prawnym jest to tylko taki uszczerbek majątkowy, za który ktoś ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Zakres odszkodowania jest określony przez art. 361 § 2 k.c.

 

"W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”.

 

Naprawienie szkody następuje według wyboru poszkodowanego zgodnie z art. 363 § 1 k.c.

 

"Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu”.

 

Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, ponoszona jest także odpowiedzialność karna, administracyjna i moralna.

 

Zgodnie z ww. przepisami ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), które swym zasięgiem będzie obejmowało wypłacenie odszkodowania za szkody wyrządzone przez psa wydaje się najważniejszym i nadrzędnym ubezpieczeniem, którym należy się zainteresować. Ale to jeszcze nie wszystko... Jak już napisaliśmy we wstępie, żyjemy w czasach, gdzie ubezpieczyć możemy niemal wszystko, zatem dlaczego nie ubezpieczyć psa od nieszczęśliwych wypadków, śmierci czy leczenia? Oprócz powszechnych ubezpieczeń OC, które bardzo często dostępne są w ofercie indywidualnej lub łączonej (np. ubezpieczenie psa wliczone jest w polisę mieszkaniową) można również nabyć ubezpieczenia przygotowane tylko i wyłącznie z myślą o psach, które m.in. pokrywają koszty leczenia, pochówku, hotelu, transportu do lekarza itd...

 

Szukając odpowiedniej oferty warto wziąć pod uwagę fakt, że ubezpieczenie psa będzie możliwe po spełnieniu kilku warunków. Standardowo wymagane jest zapewnienie psu odpowiednich warunków bytowych, które są nader dowolnie interpretowane. Oprócz tego zwierzę w dniu ubezpieczenia musi być zdrowe i najczęściej powinno być kompleksowo zaszczepione. Do tego większość firm stawia ograniczenia wiekowe - najchętniej ubezpieczane są psy w tzw. "sile wieku", czyli od 6. miesiąca do 6 roku życia. Niektóre firmy ubezpieczeniowe wyrażają zgody na ubezpieczenie zwierząt młodszych i starszych o ile zostaną spełnione dodatkowe warunki. Aby ubezpieczenie psów było możliwe, w niektórych przypadkach konieczne jest również podanie wartości posiadanego zwierzęcia, po to by móc ustalić wysokość sumy ubezpieczeniowej. Najczęściej brana pod uwagę jest cena podana w umowie kupna-sprzedaży lub cena rynkowa psa tej samej rasy. Z pewnością większą wartość dla firmy ubezpieczającej przedstawiać będą psy rodowodowe, pracujące, specjalistycznie wyszkolone itp., stąd też legalność zakupu psa i dokumentacja hodowlano-szkoleniowa jest dość istotnym elementem w drodze do ubezpieczenia psa. W całokształcie firmy ubezpieczeniowe mogą od nas wymagać trwałego oznakowania psa (mikroczip, tatuaż), przedstawienia orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia psa, rodowodu potwierdzającego m.in. rasę i wiek zwierzęcia, umowy kupna-sprzedaży z zadeklarowaną kwotą za jaką zwierzę zostało nabyte, dokumentacji weterynaryjnej potwierdzającej przeprowadzenie stosownej profilaktyki (szczepienia, odrobaczenia) czy dyplomów z odbytych szkoleń. Warto też wiedzieć, że ogólne warunki ubezpieczenia z pewnością będą inne w przypadku zawierania polisy dla psa należącego do rasy uznanej za agresywną (spis tych ras znajduje się TUTAJ) czy psa używanego do polowań.  

 

Część osób z pewnością chciałaby zapytać: a ile to będzie mnie kosztować? No cóż... większość ubezpieczeń ustalana jest na okres 12 miesięcy, a sama wysokość płaconej składki zależy głównie od wartości przedmiotu ubezpieczenia, czyli naszego psa i zakresu ochrony (wariantu ubezpieczenia). Do tego nie bez znaczenia będzie wiek, rasa i kondycja zdrowotna zwierzęcia, udział własny w szkodzie, ocena ryzyka wystąpienia prawdopodobieństwa danej szkody, a nawet pod uwagę może być brane miejsce zamieszkania właściciela i tym samym przebywania psa... Ogólnie rzecz ujmując, wydatek w skali rocznej na ubezpieczenie psa może wynosić kilkadziesiąt... i równie dobrze kilkaset złotych.

 

Warunki udzielania poszczególnych polis należy czytać ze szczególną starannością. W wielu znajdują się liczne kruczki i wyjątki od entych sytuacji... Odpowiedzialność ubezpieczycieli jest dowolnie kształtowana przez zapisy w ogólnych warunkach i dodatkowych postanowieniach przygotowanych przez nich umów i w rezultacie może się okazać, że działając w pośpiechu wykupimy polisę, która się nam na nic nie przyda... Generalnie w większości przypadków ubezpieczenie zwrotu kosztów leczenia zasadniczo nie obejmuje kosztów zabiegów dentystycznych, protez, rehabilitacji czy fizykoterapii ani też ww. szczepień ochronnych. Spora grupa ubezpieczycieli wyłącza z ubezpieczenia koszty leczenia chorób i schorzeń genetycznych, ciąży, porodu i związanych z tym ewentualnych powikłań. W zasadzie znalezienie ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia zwierzęcia ze statusem "hodowlanym" jest nie lada wyzwaniem. Większość towarzystw ubezpieczeniowych raczej się nie godzi na ubezpieczenia takich zwierząt. Dodatkowo ubezpieczenia zwierząt domowych konkretnie określają wymagany przez firmę ubezpieczającą sposób nadzoru nad zwierzęciem (np. wyprowadzanie na spacer tylko na smyczy i w kagańcu), miejsce jego przebywania oraz zakres terytorialny obowiązywania ubezpieczenia (np. tylko na terenie kraju zamieszkania lub kraj i zagranica). Ubezpieczyciele ustalają także limity, nie tylko na wysokość wypłacanego odszkodowania w wyniku zaistnienia konkretnych sytuacji, ale także ograniczają możliwość skorzystania z ubezpieczenia do określonej liczby razy za podobne świadczenie przy jednym zdarzeniu lub w trakcie trwania okresu ubezpieczeniowego. Bardzo często ubezpieczenie wypłacane jest dopiero po przekroczeniu jakiejś ustalonej kwoty wydanej przez właściciela psa i uznanej za minimalną, która związana jest z danym zdarzeniem (tzw. wkład własny).

 

Z pewnością przezorny właściciel, który przebrnie przez wszystkie meandry umów i zdecyduje się na wykupienie ubezpieczenia obejmującego pokrycie kosztów wynikających chociażby z leczenia psa lub od OC, czy utraty psa lub wyrządzonych przez niego szkód w przypadku zaistnienia takich sytuacji, z pewnością uchroni swój portfel przed znacznym zubożeniem.

 

Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są na świecie chyba najpopularniejszymi ubezpieczeniami. Każdy ponosi odpowiedzialność za swoje działanie. Dotyczy to różnych sfer życia, zarówno prywatnej jak i zawodowej. Czasami działaniem można wyrządzić komuś niezamierzoną krzywdę i w takiej sytuacji prawo nakazuje jej naprawienie. W naszym kraju ten rodzaj polis kojarzy się praktycznie tylko z ubezpieczeniem samochodu. Mało kto jednak wie, że zakres ubezpieczenia OC może być bardzo szeroki, a poszkodowany może dochodzić swoich praw na drodze sądowej, nie tylko w wyniku zdarzenia zaistniałego z udziałem samochodu, ale również w wielu innych przypadkach, w tym również wówczas, gdy szkoda została wyrządzona przez posiadanego przez nas psa np. pobrudzenie spodni, podrapanie czy pogryzienie.

 

Odszkodowanie zasądzone za szkodę wyrządzoną przez psa może być dość pokaźne, co z pewnością może odbić się niekorzystnie na kondycji finansowej właściciela psa. Po zawarciu umowy ubezpieczenia OC, to zakład ubezpieczeń wypłaci (w ramach sumy ustalonej w polisie) w imieniu właściciela odszkodowanie poszkodowanemu w granicach odpowiedzialności cywilnej. Dodatkową ochronę OC, która gwarantuje pokrycie roszczeń finansowych osób poszkodowanych przez psa, oferują m.in. Aviva, Generali przy ubezpieczeniu nieruchomości "all risk", Ergo Hestia, Warta oraz PZU.

 

Ubezpieczenia dedykowane zwierzętom domowym

Niestety, na dzień dzisiejszy oferta ubezpieczeń zwierząt domowych w Polsce jest bardzo skromna!!!  Tego typu produkty oferują zaledwie dwaj ubezpieczyciele: Link4 oraz Allianz. Co ciekawe, są one dostępne wyłącznie w ramach tzw. cross-marketingu, czyli we współpracy z siecią komórkową Play (Allianz) oraz hipermarketami Tesco (Link4).

 

Ubezpieczenie zwierząt domowych w Link4 dla klientów Tesco

Sieć hipermarketów TESCO wraz z ubezpieczycielem Link4 TU S.A. dla swoich klientów oferuje "Ubezpieczenie zwierząt domowych". Dopisek „dla klientów Tesco” jest oczywiście umowny, bo w rzeczywistości ubezpieczenie może wykupić każdy - wystarczy zadzwonić na infolinię Link4. Ubezpieczający może wybrać jeden z dwóch wariantów, określających zakres ubezpieczenia:

  1. Wariant I:

    • ubezpieczenie assistance dla zwierząt domowych, które obejmuje pokrycie kosztów jednej wizyty psa w placówce weterynaryjnej w związku z nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia. Ponadto ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu do placówki weterynaryjnej i transportu powrotnego. Koszty usługi assistance jest pokrywany do łącznej kwoty 1 000 zł, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Link4 w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maksymalnie dwa zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie trwania ubezpieczenia;

  2. Wariant II:

    • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (nie dotyczy ras uznanych za agresywne). Suma gwarancyjna dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym wynosi 15 000 zł, i stanowi górną granicę odpowiedzialności Link4;

    • ubezpieczenie assistance dla zwierząt domowych, które obejmuje pokrycie kosztów jednej wizyty psa w placówce weterynaryjnej w związku z nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia. Ponadto ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu do placówki weterynaryjnej i transportu powrotnego. Koszty usługi assistance jest pokrywany do łącznej kwoty 1 000 zł, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Link4 w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maksymalnie dwa zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie trwania ubezpieczenia.

Koszt ubezpieczenia wynosi 5.75 zł miesięcznie. Ubezpieczenie zawierane jest na okres 12 miesięcy. Uwaga: z ubezpieczenia wyłączone są m.in. szkody powstałe w związku z prowadzeniem hodowli psów dla celów zarobkowych.

 

Ubezpieczenie „Bezpieczny Pupil” w Allianz
Produkt dostępny dla klientów Play. Ubezpieczenie występuje w dwóch wariantach: Standard oraz Premium. Pierwszy z nich obejmuje OC właściciela zwierzęcia i koszty leczenia pupila po nieszczęśliwym wypadku (w tym koszty leków, badań i koniecznych zabiegów). W wariancie Premium dodatkowo dostajemy pakiet assistance medyczny, w ramach którego ubezpieczyciel m.in. zorganizuje transport medyczny zwierzęcia, dostawę leków do domu czy opłaci wizytę u weterynarza. Suma ubezpieczenia w obu wariantach wynosi maksymalnie 10 tys. zł, przy czym w przypadku szkód rzeczowych obowiązuje franszyza redukcyjna w wysokości 200 zł.

 

Zalecamy dokładne zapoznanie się z kwestiami wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku ubezpieczenia zwierząt od Play, na wypłatę świadczeń nie możemy liczyć m.in. w przypadku hodowli zwierząt dla celów zarobkowych, przeniesienia chorób zakaźnych przez naszych pupili, czy w momencie kiedy szkody mają związek z prowadzonym przez nas hotelem dla zwierząt czy lecznicą. Wybierając pakiet Standard, za miesięczne ubezpieczenie trzeba zapłacić 9.99 zł. Wersja ochrony obejmująca także assistance medyczny kosztuje 11.99 zł/miesiąc.

 

Polisa na mieszkanie plus ubezpieczenie psa

Psy można również ubezpieczyć w ramach standardowych polis mieszkaniowych. W tego typu ubezpieczeniach psy są ubezpieczone na takich samych zasadach jak rzeczy ruchome. Ubezpieczenie obejmuje zwykle ochronę od pożaru, kradzieży, zalania, włamania oraz innych zdarzeń losowych, w wyniku których pies przebywający w domu może ucierpieć. Decydując się na dodatkowy pakiet, wartość psa jest uwzględniana w sumie ubezpieczenia mienia ruchomego.

 

Uwaga: ubezpieczenie psa w ramach sumy ubezpieczenia mienia ruchomego na polisie mieszkaniowej wiąże się z tym, że jest on objęty ochroną wyłącznie w miejscu ubezpieczenia, wskazanym na polisie. Natomiast poza obrębem nieruchomości nie będzie objęty ochroną. Zakres ubezpieczenia zależy od wybranego pakietu. Może to być wypłata odszkodowania za śmierć zwierzęcia oraz pokrycie kosztów leczenia w wyniku zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku. W grę wchodzi również wypłata odszkodowania w przypadku kradzieży psa rasowego. Tego typu ofertę ubezpieczeniową posiadają m.in. następujące towarzystwa ubezpieczeniowe: Aviva, Allianz, Axa (wyłącznie dla klientów mBanku), Compensa, Proama oraz Warta.

 

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mieszkania, które wspominają o domowych pupilach, są związane głównie ze szkodami wyrządzonymi przez zwierzęta w ubezpieczonej nieruchomości. Szkody dotyczą zarówno stałych elementów domu, jak i ruchomości. Ubezpieczyciel może zastrzec, że nie obejmuje odpowiedzialnością finansową ucieczki zwierzęcia z domu. Poza tym z ochrony mogą być całkowicie wykluczone zwierzęta hodowlane.

 

Ubezpieczenie psa przewożonego w pojeździe

Wszyscy wiemy, że ubezpieczenie komunikacyjne OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, co oznacza, że każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek posiadać takie ubezpieczenie pod groźbą kary nakładanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Właściciel pojazdu jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji samochodu. Nie wszyscy jednak wiedzą, że niektóre firmy w specjalnych pakietach i opcjach dodatkowych oferują również możliwość ubezpieczenia przewożonych w pojeździe zwierząt. Zakres ubezpieczenia zależy od wybranego pakietu. Ubezpieczyciel może zatem oferować transport zwierzęcia do domu/hotelu/lecznicy, gdy jego właściciel ulegnie wypadkowi, może pokryć koszty leczenia, może zorganizować opiekę czy opłacić koszta pochówku w razie śmierci zwierzęcia itd. Tego typu ofertę ubezpieczeniową posiadają m.in. następujące towarzystwa ubezpieczeniowe: Axa (Axa Assistance Midi (w cenie pakietu OC lub pakietu OC+AC), Link4 (Auto Assistance Komfort Polska, Auto Assistance Komfort Europa), Benefia (Medical Assistance), PZU (Pomoc w Drodze Super) i Wiener (Auto Assistance Podstawowy, Auto Assistance Plus).

 

Przed wykupem ubezpieczenia warto sprawdzić wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu assistance i zapoznać się z informacją o franszyzie kilometrowej. To pozwoli ustalić, kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania i udzielenia pomocy na trasie. Warto też zwrócić uwagę, czy w OWU podana jest informacja dotycząca prawidłowego przewożenia zwierząt w pojeździe. Nawet jeśli brakuje takich wskazówek, nie oznacza to, że nie obowiązują podstawowe środki ostrożności. Należy pamiętać, że istnieje tzw. rażące niedbalstwo, które jest dość pojemnym oraz kontrowersyjnym pojęciem, które w sytuacji zaistnienia zdarzenia może być przez ubezpieczyciela szeroko definiowane.

 

Inne

 

Na marginesie wspomnimy również o coraz popularniejszej usłudze abonamentowej, którą oferują lecznice weterynaryjne, czyli pakietach weterynaryjnych. W ramach takiej usługi właściciel ponosi stały, miesięczny koszt (oszczędza w skali całego roku określoną kwotę, którą wydałby w przypadku standardowych wizyt), w ramach którego gwarantuje sobie określone świadczenia dla swojego pupila (najczęściej limitowana oferta, która może obejmować: badanie moczu, badanie krwi, szczepienia, odrobaczenia, środki przeciw pasożytom zewnętrznym, konsultacje itd.). Stawki zależą od firmy i wybranego pakietu np. pakiet Platinium oferowany przez Pethelp to koszt 89.90 zł/miesiąc.

 

Opracowała Redakcja Świata Czarnego Teriera

 

Źródła:
- informacje udostępnione przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe wymienione w tekście (stan na kwiecień 2020);
- przepisy Kodeksu Cywilnego wymienione w tekście.

 

UWAGA!  Artykuł został przygotowany zgodnie z informacjami zebranymi ze stron internetowych wymienionych w tekście Towarzystw Ubezpieczeniowych na dzień 5 kwietnia 2020 roku oraz z przepisami umieszczonymi w Kodeksie Cywilnym. Zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, że oferty, przepisy i inne wytyczne mogą ulec zmianie w każdym momencie ich obowiązywania, dlatego też wiadomości zawarte w powyższym opracowaniu należy traktować tylko i wyłącznie informacyjnie, a przed wykorzystaniem ich praktyce zawsze należy sprawdzać ich aktualność np. kontaktując się bezpośrednio z wybranym Towarzystwem Ubezpieczeniowym, czy czytając obowiązujące teksty ustaw, przepisów i rozporządzeń. W związku z powyższymi informacjami oraz możliwością zmian przepisów  i ofert w każdym momencie ich obowiązywania, nasza Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy zawarte w tym opracowaniu wiadomości są nieścisłe lub już nieaktualne.

 

 

Copyright by Świat Czarnego Teriera. All Rights Reserved.

Kopiowanie ze strony zdjęć, grafiki, treści i innej zawartości Portalu Świata Czarnego Teriera, bez zgody właściciela jest zabronione.

Projekt i wykonanie Narodziny Gwiazdy

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768