O Rasie

Pochodzenie

Zdrowie

Żywienie

Psychika

 Szkolenie

Hodowla

Szczenięta

Pielęgnacja

Wystawy

Statystyka

Biblioteka

Ranking

Galeria

Kynologia

Prawo

Pobieralnia

S.O.S

Rozmaitości

Linkownia

 

Podróże z psem... czyli gdzie i na jakich zasadach?

 

UNIA EUROPEJSKA

 

Stosunkowo najprostsze jest podróżowanie z psem po krajach Unii Europejskiej. Od roku 2004, kiedy to Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, zaczęły obowiązywać nas znormalizowane przepisy dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących w celach niehandlowych po krajach UE. Zasady transportu zwierząt domowych zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003.

 

Zgodnie z tymi przepisami warunki ogólnego przemieszczania psów w celach niehandlowych są następujące:

 • pies musi być trwale oznakowany:

  • w przypadku psów rasowych jedną z metod identyfikacji dopuszczalną przed 03/07/2011 roku był wykonany tatuaż, aczkolwiek Komisja Europejska nadal zezwala na przewóz zwierząt oznakowanych wyraźnym czytelnym tatuażem, jeśli były one oznakowane w ten sposób przed ww. datą, a opiekun posiada dowód, potwierdzający oznakowanie tatuażem przed 03/07/2011 (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Malty, gdzie honorowany jest tylko mikroczip);

  • po 03/07/2011 jedyną dopuszczalną formą znakowania psów jest wszczepienie mikroczipu, który musi być zgodny z normą ISO 11784 i wykorzystywać technologię HDX lub FDX-B oraz musi być możliwy do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785.

  Właścicielom zwierząt, które posiadają jedynie tatuaże polecamy wykonanie dodatkowego oznakowania elektronicznego ze względu na większą czytelność oraz fakt, że takie oznakowanie jest honorowane we wszystkich krajach. Więcej o mikroczipach i tatuażach TUTAJ.

 • pies musi posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie wykonane  przez uprawnionego lekarza weterynarii, szczepionką posiadającą pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z art. 5 dyrektywy 2001/82/WE lub art. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004.  Szczepienie może być wykonane u zwierzęcia nie młodszego, niż 12-to tygodniowego i dopiero po zaaplikowaniu i odczytaniu mikroczipu (szczepienie pierwotne nabiera ważności po 21 dniach od daty wypełnienia protokołu szczepień, którego wymaga producent do szczepienia pierwotnego w kraju, w którym szczepienie zostało podane. Ponowne szczepienie jest ważne, jeśli zostało podane w terminie wskazanym w sekcji V paszportu zwierzęcia lub w odpowiedniej sekcji świadectwa zdrowia zwierzęcia i wówczas okres karencji 21 dni nie jest wymagany). Więcej informacji o szczepieniu: TUTAJ.

 • pies musi posiadać wyrobiony pet paszport, w którym zostaną umieszczone wszystkie niezbędne informacje. Od 29 grudnia 2014 roku obowiązuje w tej kwestii nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 576/2013 określające wzór nowego paszportu, jednak wszystkie paszporty wydane z datą do 28 grudnia 2014 roku zachowują swoją ważność. Więcej o paszporcie TUTAJ.

 • W przypadku podróży na terytorium następujących krajów trzeba spełnić dodatkowe wymogi:
  IRLANDIA
  FINLANDIA
  MALTA
  Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2018/772, w przypadku przemieszczania psów do Irlandii, Finlandii, Malty i Norwegii zwierzęta te obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis preparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u odpowiednich gatunków żywicieli. Profilaktyka przeciwko tasiemcom winna zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do ww. państw członkowskich. Uwaga: zwierzęta przemieszczane między ww. państwami są zwolnione z niniejszego wymogu.

 • W przypadku przemieszczania zwierząt w liczbie 5 lub więcej sztuk w celach niehandlowych po terytorium UE (np. na wystawy psów, szkolenia, konkursy i inne imprezy związane z tymi wydarzeniami) - dodatkowo właściciel powinien posiadać pisemny dowód na to, że będzie uczestniczył w takim wydarzeniu ze wszystkimi psami, zaś same zwierzęta nie mogą być młodsze, niż 6 miesięcy i oprócz pet paszportów zwierzęta muszą być na 24h przed wyjazdem zbadane przez uprawnionego lekarza weterynarii, który poświadczy zdrowie zwierząt i udokumentuje badanie kliniczne w sekcji IX paszportu, a na tej podstawie Urzędowy Lekarz Weterynarii wystawi świadectwa zdrowia zwierząt dla każdego psa z osobna. Świadectwo zdrowia zostało określone w załączniku E Dyrektywy 92/65/EWG (ostatnio zmienionym Decyzją Komisji 2010/684/UE). W przypadku przemieszczania psów w liczbie większej niż 5 sztuk, w celach niekomercyjnych, okres ważności świadectwa zdrowia wynosi 4 miesiące od daty jego wystawienia lub do momentu upływu daty ważności szczepienia przeciwko wściekliźnie wskazanej w sekcji IV paszportu - w zależności, która data jest wcześniejsza.

 • W przypadku gdy maksymalna liczba psów zostaje przekroczona, a ww. warunki do przemieszczania zwierząt w celach niehandlowych nie są spełnione, to psy muszą spełniać określone w dyrektywie 92/65/EWG wymogi dotyczące zdrowia zwierząt dla danego gatunku, a państwo członkowskie, do którego takie psy są wwożone musi zapewnić stosowną kontrolę weterynaryjną przewidzianą odpowiednio w dyrektywach 90/425/EWG lub 91/496/EWG.

Szczepienia, mikroczip oraz paszport należy załatwiać za pośrednictwem lekarza weterynarii uprawnionego do wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz uprawnionego do wydawania paszportów zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003, zwanego dalej rejestrem, a prowadzonego przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne, na podstawie art. 24d ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 j.t.). W razie problemów z odnalezieniem weterynarza wystawiającego paszporty, można zwrócić się do Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego, który dysponuje pełną listą placówek. Adresy lecznic wydających paszporty ze wszystkich województw można znaleźć m.in. TUTAJ.

 

PONADTO, W NIEKTÓRYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH, ABY WWÓZ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH BYŁ MOŻLIWY - MUSZĄ ZOSTAĆ SPEŁNIONE DODATKOWE WYMOGI, DLATEGO TEŻ PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ TRZEBA ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W PAŃSTWIE DOCELOWYM PODRÓŻY ORAZ W KRAJACH TRANZYTOWYCH.

 

Informacji najlepiej zasięgnąć w ambasadzie danego państwa. W szczególności warto zapytać o to czy:

 • w danym państwie obowiązuje kwarantanna;

 • są wymagane dodatkowe, szczegółowe badania krwi, a jeśli tak to jaka jest procedura z tym związana;

 • są wymagane dodatkowe szczepienia, a jeśli tak to na co, jaką szczepionką i w jakim czasie przed wyjazdem trzeba je wykonać;

 • jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie zwierzęcia p/pasożytom zewnętrznym (pchły/kleszcze) lub wewnętrznym, a jeśli tak, to na co konkretnie, jakim środkiem i w jakim czasie przed wyjazdem trzeba takie zabezpieczenie wykonać;

 • istnieje konieczność wykonania jeszcze jakiś ponad standardowych badań i testów, a jeśli tak, to jakich, na co i w jakim czasie przed wyjazdem trzeba je wykonać.

Proszę pamiętać, że w razie konieczności kontrola graniczna, zatrzymanie zwierzęcia na kwarantannie, wykonanie dodatkowych badań i szczepień, a nawet zwrot zwierzęcia do kraju wyjściowego dokonywane są na koszt właściciela/osoby odpowiedzialnej za transport zwierzęcia, a konsekwencje niedopełnienia warunków regulaminu wwozowego dla zwierząt towarzyszących w danym kraju mogą być bardzo dotkliwe włącznie z groźbą uśpienia psa, jeśli nie będzie można dokonać zwrotu lub niezbędnych procedur w miejscu kontroli.

KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ:

Irlandia, Królestwo Belgii, Królestwo Danii, Królestwo Hiszpanii, Królestwo Niderlandów, Królestwo Szwecji, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Włoska, Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Republika Francuska, Republika Austrii, Republika Portugalska, Republika Finlandii, Republika Bułgarii, Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Chorwacji, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Malty, Republika Słowenii, Republika Słowacka, Rzeczpospolita Polska, Rumunia i Węgry.

Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych krajów znajdują się na następujących podstronach:

 AUSTRIA  BUŁGARIA BELGIA CZECHY
CYPR CHORWACJA DANIA ESTONIA
FINLANDIA FRANCJA GRECJA HISZPANIA
HOLANDIA IRLANDIA LITWA LUKSEMBURG
ŁOTWA MALTA NIEMCY PORTUGALIA
RUMUNIA SŁOWACJA SŁOWENIA SZWECJA
WĘGRY WŁOCHY    

 

WIELKA BRYTANIA

 

Uwaga! Wielka Brytania opuściła Unię Europejską dnia 31 stycznia 2020 o godz. 24:00 CET (o godzinie 23:00 czasu lokalnego - GMT). Z dniem 1 stycznia 2021 roku, zgodnie z niedawno przyjętymi przepisami UE, Zjednoczone Królestwo (Anglia, Szkocja i Walia), w tym Wyspy Normandzkie i Wyspa Man będzie wymienione w części 2 załącznika II do rozporządzenia 577/2013/UE (lista państw trzecich bez wymaganego badania miareczkowania przeciwciał p/wściekliźnie). Wszelkie informacje podawane są na bieżąco na stronie GOV UK: TUTAJ. Więcej informacji również na stronie WET GIW TUTAJ.

 

KRAJE TRZECIE (WYMIENIONE W CZĘŚCI I ZAŁĄCZNIKA II 577/2013)

Osoby i ich pupile podróżujące z krajów, takich jak: Andora, Szwajcaria, Wyspy Owcze, Gibraltar, Grenlandia, Islandia, Lichtenstein, Monako, Norwegia, San Marino i Państwo Watykańskie zgodnie z załącznikiem II do Rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) nr 577/2013 (z późn. zmianami) mogą podróżować ze swoimi pupilami po terytorium Unii Europejskiej na podstawie pet paszportu, którego wzór specjalnie dla tych krajów został w nowym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 opracowany i obowiązuje od 29 grudnia 2014 roku. Takie udogodnienie wynika z faktu, iż wyżej wymienione państwa mają przepisy dotyczące wścieklizny zgodne z przepisami UE. Czworonogi z tych państw mogą podróżować po UE na podstawie ww. pet paszportu oraz po spełnieniu wymogów, takich jak dla członków UE.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych krajów znajdują się na następujących podstronach:

 

 

KRAJE TRZECIE (NIE WYMIENIONE W CZĘŚCI II ZAŁĄCZNIKA II 577/2013)

 

Wybierając się ze zwierzęciem do innych krajów trzecich, nie będących członkami UE i nie honorujących unijnych pet paszportów dla zwierząt towarzyszących właściciel powinien zgłosić się ze zwierzęciem i jego książeczką zdrowia i odrębnie wydanym zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia przeciwko wściekliźnie lub unijnym pet paszportem do lekarza weterynarii. Lekarz po zbadaniu zwierzęcia i sprawdzeniu aktualności szczepienia przeciwko wściekliźnie wystawia na specjalnym druku "orzeczenie lekarsko-weterynaryjne". Wspomniane orzeczenie lekarsko-weterynaryjne zawiera miejscowość i datę badania zwierzęcia, jego gatunek, rasę, płeć, datę urodzenia, maść, znaki szczególne i rozpoznawcze, numer identyfikacyjny/tatuaż zwierzęcia oraz dane właściciela. Lekarz potwierdza swoim podpisem, że nie stwierdza badaniem klinicznym, żadnych objawów chorobowych, w tym wścieklizny. Orzeczenie takie ważne jest 48 godzin od chwili jego wystawienia. I tutaj bardzo ważne spostrzeżenie. Za zaszczepione zwierzę uznaje się takie, któremu podano szczepionkę zgodnie z wymogami Unii Europejskiej 21 dni wcześniej, a w większości innych krajów 30 dni wcześniej. Inaczej mówiąc, ażeby zwierzę uznane było za zaszczepione przeciwko wściekliźnie, to od chwili szczepienia musi upłynąć stosownie 21 lub 30 dni, by móc ubiegać się o wydanie wywozowego orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego do danego kraju. Przepis ten nie dotyczy psów, które szczepione są w terminie kolejny raz.

 

W przypadku tranzytu przez poszczególne kraje Unii Europejskiej do krajów trzecich stosuje się przepisy obowiązujące w krajach tranzytowych. Oznacza to mniej więcej tyle, że zwierzę musi mieć wystawiony unijny pet paszport, co jest możliwe po uprzednim oznakowaniu zwierzęcia za pomocą czipa, zidentyfikowaniu na podstawie numeru tego czipa, ponownemu zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie i dokonaniu wszystkich niezbędnych wpisów do wystawianego pet paszportu. Jeżeli wyjeżdżacie ze zwierzęciem z Polski do kraju trzeciego, z którego wymagane jest miareczkowanie lub będziecie przejeżdżać przez terytorium takiego kraju, musicie wykonać badanie na miareczkowanie przeciwciał przed wyjazdem z Polski. Wynik tego badania musi być odnotowany w paszporcie zwierzęcia. Nie jest wówczas wymagany trzy miesięczny okres kwarantanny - od badania do ponownego wprowadzenia zwierzęcia na teren UE.

 

Dopiero na podstawie uzyskanego orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego możliwe jest uzyskanie głównego dokumentu wywozowego tzw. "certyfikatu" wydawanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Wybierając się do Lekarza Powiatowego nie musimy zabierać już ze sobą psa, a wystarczy, że zabierzemy jego książeczkę zdrowia i odrębnie wydane orzeczenie o szczepieniu na wściekliznę lub unijny pet paszport i uzyskane wcześniej orzeczenie lekarsko-weterynaryjne. Świadectwo zdrowia wystawiane przez służby weterynaryjne jest ważne tylko 10 dni, dlatego dobrze jest załatwiać wszystkie formalności w czasie nie dłuższym, niż 3 dni przed wyjazdem. Jeśli zwierzę będzie wracało w ciągu 10 dni, powrót nastąpi na to samo świadectwo. Jeśli pobyt się przedłuży, podobne dokumenty należy załatwić po drugiej stronie granicy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych krajów znajdują się na następujących podstronach:

 

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z krajów Unii Europejskiej do Polski:

Zwierzęta towarzyszące (psy) w ilości nie większej, niż 5 sztuk, przemieszczane w celach niekomercyjnych Z PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ DO POLSKI muszą spełniać następujące wymagania:

 • pies musi być trwale oznakowany:

  • w przypadku psów rasowych jedną z metod identyfikacji dopuszczalną przed 03/07/2011 roku był wykonany tatuaż, aczkolwiek Komisja Europejska nadal zezwala na przewóz zwierząt oznakowanych wyraźnym czytelnym tatuażem, jeśli były one oznakowane w ten sposób przed ww. datą, a opiekun posiada dowód, potwierdzający oznakowanie tatuażem przed 03/07/2011;

  • po 03/07/2011 jedyną dopuszczalną formą znakowania psów jest wszczepienie mikroczipu, który musi być zgodny z normą ISO 11784 i wykorzystywać technologię HDX lub FDX-B oraz musi być możliwy do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785.

 • pies musi posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie wykonane u zwierzęcia nie młodszego, niż 12-to tygodniowego i dopiero po zaaplikowaniu i odczytaniu mikroczipu (szczepienie pierwotne nabiera ważności po 21 dniach od daty wypełnienia protokołu szczepień, którego wymaga producent do szczepienia pierwotnego w kraju, w którym szczepienie zostało podane. Ponowne szczepienie jest ważne, jeśli zostało podane w terminie wskazanym w sekcji V paszportu zwierzęcia lub w odpowiedniej sekcji świadectwa zdrowia zwierzęcia i wówczas okres karencji 21 dni nie jest wymagany). W

 • pies musi posiadać wyrobiony pet paszport, w którym zostaną umieszczone wszystkie niezbędne informacje. Od 29 grudnia 2014 roku obowiązuje w tej kwestii nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 576/2013 określające wzór nowego paszportu, jednak wszystkie paszporty wydane z datą do 28 grudnia 2014 roku zachowują swoją ważność;

 • zwierzęciu musi towarzyszyć właściciel lub upoważniona (na piśmie) przez właściciela osoba towarzysząca psu w podróży.

UWAGA!

PRZEMIESZCZANIE PSÓW W WIEKU PONIŻEJ 3-GO MIESIĄCA ŻYCIA, NIESZCZEPIONYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z INNYCH PAŃSTW

JEST NIEDOZWOLONE

Wskazówki:

Jeżeli właściciel podróżuje z psem samolotem z kraju, z którego nie jest wymagane miareczkowanie przeciwciał przeciwko wściekliźnie i samolot ma międzylądowanie w kraju, w którym wymagane jest miareczkowanie, ale pies nie opuści terenu lotniska podczas międzylądowania, to nie trzeba wykonywać miareczkowania.

Jeżeli właściciel podróżuje z psem samochodem lub pociągiem z kraju, w którym nie jest wymagane miareczkowanie przeciwciał przeciwko wściekliźnie, a jego środek transportu przejeżdża przez terytorium kraju, w którym wymagane jest miareczkowanie przeciwciał przeciwko wściekliźnie, to pies musi posiadać aktualne wyniki miareczkowania.

Nasza rada: osoby, które dużo podróżują ze swoim psem w celach rekreacyjnych lub wystawowych do różnych krajów powinny wykonać miareczkowanie przeciwciał przeciwko wściekliźnie, a następnie wszystkie niezbędne dane umieścić w ww. dokumencie, co zdecydowanie ułatwi podróżowanie, bez względu na to, czy w danym kraju takie badanie jest wymagane, czy też nie - tym bardziej, że przy regularnych szczepieniach takie badanie wykonuje się tylko raz w życiu zwierzęcia.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003

UWAGA! Przed wyjazdem należy upewnić się czy informacje zawarte w tym artykule nie zostały zaktualizowane (wiele z nich pochodzi ze stron internetowych władz weterynaryjnych krajów wymienionych w opracowaniu), a dodatkowe wymagania dotyczące przemieszczania zwierząt nie zostały zmienione. Wiadomości zawarte na podstronach tego opracowania należy traktować informacyjnie i przed zastosowaniem w praktyce sprawdzać ich aktualność np. kontaktując się bezpośrednio z ambasadą kraju stanowiącego cel podróży oraz krajów tranzytowych. W związku z możliwością zmian przepisów w każdym momencie ich obowiązywania nasza Redakcja nie ponosi  odpowiedzialności w przypadku, gdy zawarte w tym opracowaniu wiadomości są już nieaktualne.

Przygotowała Redakcja Portalu Świata Czarnego Teriera

 

Bibliografia:

- zebrane materiały własne oraz:

- http://www.vetpol.org.pl/;

- http://www.wetgiw.gov.pl/.

 

 

Copyright by Świat Czarnego Teriera. All Rights Reserved.

Kopiowanie ze strony zdjęć, grafiki, treści i innej zawartości Portalu Świata Czarnego Teriera, bez zgody właściciela jest zabronione.

Projekt i wykonanie Narodziny Gwiazdy

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768