O Rasie

Pochodzenie

Zdrowie

Żywienie

Psychika

 Szkolenie

Hodowla

Szczenięta

Pielęgnacja

Wystawy

Statystyka

Biblioteka

Ranking

Galeria

Kynologia

Prawo

Pobieralnia

S.O.S

Rozmaitości

Linkownia

 

O zasadach etycznego postępowania hodowców w naszym Związku


Hodowcy zrzeszeni w ZKwP winni tak postępować, aby móc cieszyć się powszechnym
szacunkiem i zaufaniem. Wynika to z konieczności przestrzegania norm etycznych,
racjonalnej hodowli opartej o zdobycze współczesnej wiedzy kynologicznej, stosowania
regulaminów Związku oraz dbania o dobrostan swych zwierząt.

 

Umocowanie i  pozycja hodowcy w  strukturach Związku są wysokie dzięki zadaniom i  przywilejom nałożonych na niego przez Statut, Regulaminy ZKwP i  Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI). Aktualne wymogi dobrostanu psa (Ustawa o  Ochronie Zwierząt) a  zwłaszcza psa rasowego (duże zróżnicowanie rasowe potrzeb) i  wysoko ustawiona przez FCI i  nasz Związek poprzeczka wymagań etycznych hodowców (pozornie tylko pozaregulaminowych) są ze sobą zbieżne i uzasadnione.

 

Postępowanie etyczne ułatwia łatwe i zrozumiałe współdziałanie hodowcy z  innymi miłośnikami psów oraz godne reprezentowanie Związku na zewnątrz. Postępując etycznie hodowca nie wywołuje konfliktu interesów. Powściągliwie wypowiadając opinie i oceny ma szanse na uniknięcie nawet najdrobniejszych zatargów czy zadrażnień.

 

Godne i  właściwe zachowanie hodowcy polega na przestrzeganiu wartości, norm, powinności oraz zasad moralnych, co w naszym przypadku dotyczy ludzi z którymi się kontaktujemy i hodowanych przez nas psów.

 

Zasady etyki są proste, zrozumiałe i  nie wymagają specjalnych interpretacji ani ram prawa aby wiedzieć, co jest lub było dobre, a co złe. Zachodzące zmiany społeczne, technologiczne, obyczajowe, ewolucyjne czy w komunikowaniu się między ludźmi, nie naruszają ani nie zmieniają starych zasad znanych od czasów Arystotelesa (384 - 321 p.n.e. gdzie greckie słowo ethike znaczy moralność). Ważnym jest aby zbiór ustalonych norm, w  sposób naturalny niemal automatyczny, obowiązujący każdego hodowcę zrzeszonego w  Związku, był bezwzględnie przestrzegany, tak aby unikać niepotrzebnych i niezasłużonych sporów i konfliktów.

 

Na straży przestrzegania norm etycznych w hodowli psów rasowych Związku stoją odpowiednio: kierownicy sekcji ras, oddziałowa i główna komisje hodowlane, zarządy oddziałów i sądy koleżeńskie.

 

Hodowca ZKwP powinien tak postępować, aby zyskać opinię osoby uczciwej, koleżeńskiej, godnej szacunku, wiarygodnej, zaufanej i skutecznie promującej „swoją/e” rasy psów. Nie wolno nam zapominać, że nasi hodowcy winni tak postępować, aby należeć do elity w Związku, która pozytywnie oddziałuje na szerokie rzesze miłośników psów rasowych.

 

Powszechnie stosowaną formą dyscyplinującą hodowców przez kluby ras i  organizacje narodowe większości krajów (zalecaną przez FCI) są kodeksy postępowania etycznego stanowiące zebrane w  punktach zalecenia i  zasady postępowania społecznego. Są one specyficznym uzupełnieniem statutu i regulaminów klubu czy organizacji kynologicznej.

 

 

Dla lepszego zrozumienia tematu, postanowiono wybrać najważniejsze zasady etyki i  przedstawić je w punktach:

 

 1. Promuj najlepiej jak potrafisz swoją rasę na forum Związku, Klubu i poza nimi.

   

 2. Przestrzegaj zasad hodowli, bioetyki, regulaminów i  wszelkich regulacji związkowych i  innych zasad nas obowiązujących (np. administracyjnych, sanitarnych, okolicznościowych).

   

 3. Celem hodowli (rozmnażania psów) nie powinna być jedynie chęć sprzedaży szczeniąt, ale  raczej promocja zdrowia, wyglądu i  właściwej psychiki psów rasowych co uzyskujemy troskliwie dobierając pary rodzicielskie.

   

 4. Jako rodziców używaj przedstawicieli tej samej rasy, zarejestrowanych w ZKwP (FCI), przy czym unikaj kojarzeń krewniaczych.

   

 5. Staraj się unikać połączeń ryzykownych, zwiększających możliwość wystąpienia chorób i nieprawidłowości w rasie.

   

 6. Pamiętaj, że w przypadku stwierdzenia „nosicieli genetycznych” błędem jest ich całkowita eliminacja z hodowli. Hodowlę można prowadzić tak, aby nie dopuścić do urodzenia się zwierząt klinicznie chorych to jest takich gdzie zarówno matka jak i  ojciec przekazali gen wywołujący chorobę. Kategoryczne wykluczanie „nosicieli genetycznych” z hodowli prowadzi do zawężania puli genetycznej w rasie i możliwości wystąpienia nowych, dotychczas nie obserwowanych w danej rasie chorób genetycznych.

   

 7. Należy preferować krycie naturalne, a  inseminacja winna być przeprowadzana przez doświadczonego lekarza weterynarii.

   

 8. Zachowuj się koleżeńsko i bez uprzedzeń, a rywalizuj na uczciwych, sportowych zasadach z innymi miłośnikami tej samej i innych ras psów.

   

 9. Bądź odpowiedzialnym hodowcą i  zapewnij swoim psom jak najlepsze warunki utrzymania, wychowania i opieki.

   

 10. Pamiętaj, że dobrostan twoich psów zależy nie tylko od ciebie, ale też od innych (instruktorów, trenerów, pomocników, osób ze Związku, administracji i  wielu innych). Wpływaj na nich umiejętnie, tak aby warunki utrzymania psów poprawiały się i zapewniały wszystko czego potrzebują do dobrego życia.

   

 11. Dziel się wiedzą z  innymi na forum Związku i  poza nim; uczciwie, w sposób pełny i wyczerpujący tak aby edukować inne osoby (w tym nowych właścicieli psów) w podstawach wiedzy kynologicznej, a w sposób szczególny dotyczącej hodowanej przez ciebie rasy.

   

 12. Bądź aktywnym uczestnikiem imprez promujących twoją rasę, a zwłaszcza jej walory użytkowe.

   

 13. Utrzymuj tylko tyle psów, ilu jesteś w stanie zapewnić dobre warunki utrzymania, opieki (w tym zdrowotnej), treningu i kształtowania psychiki odpowiednio dla rasy.

   

 14. Pamiętaj, że każdy pies potrzebuje codziennego, swobodnego kontaktu z  człowiekiem, a  nadmierna liczba zwierząt w  jednym gospodarstwie jest bezpośrednią przyczyną konfliktów.

   

 15. Nie przekazuj szczeniąt na aukcje, jako nagrody, dzieciom bez opiekuna, ani do sklepów, lub w tzw. niepewne ręce.

   

 16. Nie korzystaj z  pośredników przy oferowaniu szczeniąt.

   

 17. Szczenięta mają przebywać w odpowiednich dla nich (wielkość, temperatura, oświetlenie, podłoże itp.) pomieszczeniach, gdzie również przebywają ludzie, aby zapewnić im możliwość socjalizacji oraz właściwy rozwój fizyczny i psychiczny.

   

 18. Pamiętaj, że czas tego rozwoju jest ściśle ograniczony do początkowych tygodni życia szczenięcia.

   

 19. Przy przekazywaniu psa do nowego domu upewnij się, że spotka tam dobre warunki - odpowiednio do wymagań rasy i że pies ten swoim wyglądem i charakterem sprosta oczekiwaniom nowych opiekunów.

   

 20. Zawieraj szczegółowo spisane umowy i  kontrakty zawierające gwarancje, obligacje, nadzieje i  zapewnienia pomiędzy stronami także w  przypadku zmiany własności psa i należności za krycie suki.

   

 21. Zastrzeż w  umowie kupna–sprzedaży psa, prawo do pierwokupu w przypadku chęci nowych właścicieli do odsprzedaży psa.

   

 22. Do rozrodu używaj wyłącznie zwierząt uprawnionych do tego; zdrowych (np. oczy, dysplazja), w  doskonałej kondycji w pożądanym typie i tylko takich, które mają dobry, typowy dla rasy temperament.

   

 23. Nie powtarzaj po raz drugi nieudanych kojarzeń.

   

 24. Nowym właścicielom/opiekunom przekaż związkową dokumentację hodowlaną oraz książeczkę zdrowia psa z jego identyfikacją i aktualnymi wpisami sanitarno-weterynaryjnymi.

   

 25. Jeśli to możliwe staraj się pozostać w kontakcie (telefon, Internet) z nowym opiekunem wziętego od ciebie psa; aby w razie potrzeby móc odpowiednio służyć radą.

   

 26. Pamiętaj, że masz obowiązek posiadać adres nowego nabywcy psa.

   

 27. Nie pozbywaj się szczeniąt wcześniej niż określa to regulamin (7 tygodni), a  w  niektórych rasach nawet 2-3 tygodnie później.

   

 28. W  przypadku wywozu szczeniąt za granicę kraju, upewnij się u  swojego lekarza weterynarii o aktualnie obowiązujących przepisach przewozowych i  obrotu zwierzętami, obowiązującymi w kraju przeznaczenia.

   

 29. Pamiętaj, że masz obowiązek udostępnić swoją hodowlę (wszystkie zwierzęta, ich dokumentację hodowlano-weterynaryjną i  pomieszczenia), zapowiedzianym lub nie, komisjom delegowanym przez Związek (bez możliwości wpływu na ich skład osobowy).

   

 30. Powstrzymaj się od każdej krytyki dotyczącej innej hodowli i  hodowcy (poza oficjalną drogą, na piśmie do zarządu oddziału).

   

 31. Staraj się pogłębiać wiedzę hodowlaną i kynologiczną, poprzez uczęszczanie na specjalistyczne wykłady, szkolenia i poprzez studiowanie literatury oraz korzystanie z Internetu.

   

 32. Hodowcy winni zachować ostrożność i nie publikować na portalach internetowych informacji sprzecznych z  dobrem Związku, opinii krytycznych o  psach innych niż własne; pomówień, insynuacji - zwłaszcza z podaniem nazwisk, nazw psów i zdjęć bez zgody ich właścicieli.

   

 33. Wpisy internetowe nie mogą zawierać żadnych negatywnych opinii o innych hodowcach, członkach Związku, sędziach ani psach nie naszej własności.

   

 34. Hodowcy muszą strzec własnego dobrego imienia, dobrej opinii o Związku i chronić własną prywatność.

   

 35. „Myśl zanim napiszesz” - pamiętajmy, że nie istnieją prywatne strony i sieci internetowe, a zlikwidowane dane w  Internecie można odtworzyć. Komentarze są kopiowane i przekazywane innym.

   

 36. Korzystaj z  Internetu odpowiedzialnie, mądrze i  ze zrozumieniem oraz bądź świadomy odpowiedzialności.

   

 37. Pamiętaj, że każdy odpowiada za to co publikuje, a zawartość Internetu jest bardzo trwała.

   

 38. Szanuj innych odbiorców Internetu, weryfikuj fakty u  źródła i  zawsze zachowuj czujność, by to co piszesz nie zwróciło się przeciwko tobie.

   

 39. Odpowiedz sobie szczerze na pytanie - czy hodujesz psy rasowe i ponosisz wszystkie z tym związane trudy, tylko dlatego, że naprawdę kochasz te zwierzęta?


Ambicją i dążeniem naszego Związku jest propagowanie i zgodne z właściwościami rasy użytkowanie psa - wszystkich jego ras i odmian. Przedstawiony zbiór zasad (opracowany po raz pierwszy w naszym kraju, głównie na podstawie materiałów z  zagranicy) powinien służyć poprawie warunków hodowli i  zasadniczych wartości społecznych.

Tomasz Borkowski

Źródło: Tomasz Borkowski - O zasadach etycznego postępowania hodowców w naszym Związku -Kwartalnik ZKwP PIES, Nr 1 (369) 2018

 

 

Copyright by Świat Czarnego Teriera. All Rights Reserved.

Kopiowanie ze strony zdjęć, grafiki, treści i innej zawartości Portalu Świata Czarnego Teriera, bez zgody właściciela jest zabronione.

Projekt i wykonanie Narodziny Gwiazdy

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768