O Rasie

Pochodzenie

Zdrowie

Żywienie

Psychika

 Szkolenie

Hodowla

Szczenięta

Pielęgnacja

Wystawy

Statystyka

Biblioteka

Ranking

Galeria

Kynologia

Prawo

Pobieralnia

S.O.S

Rozmaitości

Linkownia

 

Hodowca psów rasowych, a kto to taki?

 

Pytanie postawione na początku artykułu na pierwszy rzut oka wydaje się proste. Nie mniej jednak kiedy zaczniemy się zastanawiać nad udzieleniem odpowiedzi okaże się, że już takie nie jest. Tak się składa, że w polskim prawie nie funkcjonuje definicja „hodowcy psów rasowych” . Już widzimy zdziwienie malujące się na waszych twarzach: jak to? przecież kynologia i hodowla psów rasowych ma w Polsce całkiem długą tradycję?! A właśnie, taka mała niespodzianka... Można napisać, że prawo ponownie nie nadążyło za postępem...

 

 

W zasadzie pisząc o hodowcach psów rasowych niejako trzeba się odwołać do organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich. Dlaczego? Większość regulacji i zasad obowiązujących w hodowli psów rasowych została zaadoptowana z hodowli zwierząt gospodarskich...

 

Zgodnie z ustawą o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 2132):

 

„Art. 2, 4) Hodowla zwierząt - zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych (genotypu) zwierząt gospodarskich, w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich, selekcja i dobór osobników do kojarzenia prowadzony w warunkach prawidłowego chowu. (...) 6) Hodowca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca hodowlę zwierząt wraz z ich dokumentacją hodowlaną.

 

Zapisy z wyżej przytoczonej ustawy brzmią jakby znajomo, jednak wciąż nie dają odpowiedzi na nasze podstawowe pytanie, bowiem dotyczą zwierząt gospodarskich, a nie psów. Pies, wiadomo, to nie zwierzę gospodarskie. Pies to udomowiona forma wilka szarego, ssaka drapieżnego z rodziny psowatych (Canidae), uznawana przez jednych za podgatunek wilka, a przez innych za odrębny gatunek, opisywany pod synonimicznymi nazwami Canis lupus familiaris lub Canis familiaris. Od czasu jego udomowienia powstało (z większym lub mniejszym udziałem człowieka) wiele ras, znacznie różniących się morfologią i cechami użytkowymi, które współcześnie z dużą starannością są hodowane z udziałem organizacji kynologicznych sprawujących pieczę nad hodowlą psów rasowych.

 

W zdefiniowaniu pojęcia „psa domowego” z pomocą przychodzi nam ustawa o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724):

 

„Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 17) „zwierzętach domowych” - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.”

 

Posiłkując się wyżej przytoczonymi cytatami można wywnioskować, że hodowca psów rasowych to osoba, która prowadzi hodowlę zwierząt domowych, a ściślej rzecz ujmując, zajmuje się hodowlą różnych ras psa domowego. W tym miejscu warto dodać, że wprowadzona w życie dnia 1 stycznia 2012 roku nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt zabroniła rozmnażania psów w celach handlowych, a spod tego zakazu zostały wyłączone hodowle zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów. To w zasadzie wskazówka, gdzie w kolejnym kroku powinniśmy szukać odpowiedzi na nasze tytułowe pytanie.

 

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt z 2012 roku sprawiła, że na polskim rynku kynologicznym stowarzyszenia, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów, zaczęły wyrastać niczym grzyby po deszczu. W chwili obecnej jest ich co najmniej 90 i powstają kolejne!!! Na dokładkę każde z nich reguluje hodowlę psów rasowych wg własnych wytycznych. Aby nie wprowadzać zbędnego zamieszania, my skupimy się jedynie na zasadach panujących w najstarszej organizacji kynologicznej w Polsce - Związku Kynologicznym w Polsce (ZKwP).

 

Podstawowym dokumentem, do którego należy sięgnąć w poszukiwaniu definicji hodowcy psów rasowych powinien być Regulamin Hodowli Psów Rasowych ZKwP:

 

„I. Przepisy ogólne:

§ 2

Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych.

§ 3

Hodowlę psów rasowych w Polsce ukierunkowuje Zarząd Główny Związku (ZG) przez powoływane przez siebie: Główną Komisję Hodowlaną, oddziały Związku oraz kluby ras – komisje ZG.

 

II. Przydomki hodowlane:

§ 6
Hodowcą jest członek Związku prowadzący hodowlę na terenie RP zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.”   

 

Powyższa regulacja udziela odpowiedzi na nasze pytanie. Aby spełnić wymagania postawione w ww. regulacji w pierwszej kolejności osoba pretendująca do miana hodowcy psów rasowych musi przynależeć do ZKwP. Zgodnie ze Statutem ZKwP członkami Związku mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane amatorską hodowlą i szkoleniem psów rasowych.

 

Członkowie ZKwP dzielą się na:

  • zwyczajnych;

  • wspierających;

  • honorowych.

Członkiem zwyczajnym ZKwP może zostać każda osoba, która ma obywatelstwo RP lub mieszka na terytorium Polski, ukończyła 16 lat (osoby niepełnoletnie wymagają zgody rodzica lub opiekuna prawnego), nie należy do żadnej innej organizacji kynologicznej w Polsce i nie jest pozbawiona praw publicznych. Z kolei członkiem wspierającym może zostać każda osoba, która zadeklaruje określone świadczenia na rzecz ZKwP, zaś członkiem honorowym może zostać ta osoba, która wyróżniła się szczególnymi zasługami dla rozwoju kynologii polskiej. Nie trudno zatem zauważyć, że zdecydowana większość członków ZKwP zainteresowanych hodowlą psów rasowych to członkowie zwyczajni.

 

Krokiem drugim jest posiadanie co najmniej jednej suki hodowlanej. Miano „Suki Hodowlanej” w Polsce może otrzymać samica psa rasowego, która jest zdolna do rozrodu, posiada udokumentowane pochodzenie (Rodowód), jest zarejestrowana w jednym z Oddziałów ZKwP i zgodnie z obowiązującym Regulaminem Hodowli Psów Rasowych ZKwP uzyskała wymagane ku temu uprawnienia hodowlane, które po ukończeniu wymaganego regulaminem minimalnego wieku zostały potwierdzone w jej Rodowodzie i Karcie Sztywnej przez Kierownika Sekcji lub Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej imienną pieczęcią („Suka Hodowlana”), podpisem osoby dokonującej wpisu, pieczęcią Oddziałową wraz z datą.

 

W przypadku naszej rasy wymagań zbyt wiele nie ma tzn. suka musi uzyskać po ukończeniu 15 miesięcy w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny doskonałe lub bardzo dobre, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej lub specjalistycznej (na wystawach organizowanych przez ZKwP). Po ukończeniu przez sukę 18 miesięcy można wystąpić o potwierdzenie jej uprawnień hodowlanych.

 

Krokiem trzecim jest posiadanie przydomka hodowlanego. Można napisać, że taki przydomek to niemal jak nazwisko dla szczeniąt, bowiem wszystkie szczenięta urodzone w hodowli bez względu na rasę będą go nosiły. Przydomek hodowlany to swoista marka, którą poprzez odpowiednie postępowanie będzie oczywiście budował hodowca. Wniosek o przyznanie przydomka należy wypełnić w dwóch egzemplarzach, a następnie złożyć w Oddziale. Zarządu Oddziału przesyła wniosek do rozpatrzenia przez Zarząd Główny. Jeśli wniosek nie zostanie odrzucony to za pośrednictwem biura Zarządu Głównego przydomek będzie zgłoszony do rejestracji w Międzynarodowym Repertorium Przydomków FCI. Tym samym nazwa hodowli staje się unikatowa, bowiem przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd Główny jest chroniony, a jego rejestracja w FCI dodatkowo gwarantuje, że żaden innych hodowca przynależący do organizacji zrzeszonej w FCI nie będzie miał tak samo brzmiącego przydomka.

 

W takich oto trzech (w miarę prostych) krokach można w ZKwP zostać hodowcą psów rasowych. Co ciekawe warto nadmienić, że tytułować się w ten sposób może każda osoba, która spełni powyższe wymagania. To z pewnością zaskakujące, ale wniosek jest taki, że hodowcą psów rasowych w ZKwP może być osoba, która nigdy nie wyhodowała żadnego szczenięcia!

 

Redakcja Portalu Świat Czarnego Teriera

 

 

Copyright by Świat Czarnego Teriera. All Rights Reserved.

Kopiowanie ze strony zdjęć, grafiki, treści i innej zawartości Portalu Świata Czarnego Teriera, bez zgody właściciela jest zabronione.

Projekt i wykonanie Narodziny Gwiazdy

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768