O Rasie

Pochodzenie

Zdrowie

Żywienie

Psychika

 Szkolenie

Hodowla

Szczenięta

Pielęgnacja

Wystawy

Statystyka

Biblioteka

Ranking

Galeria

Kynologia

Prawo

Pobieralnia

S.O.S

Rozmaitości

Linkownia

 

Przewodnik po dokumentacji hodowlanej

 

W niniejszym opracowaniu chcielibyśmy kolejno omówić dokumenty, z którymi każdy przyszły hodowca będzie mieć styczność w uregulowanej przepisami ZKwP hodowli psów rasowych. Poniższe dokumenty są oficjalnym potwierdzeniem pochodzenia, zdrowia oraz osiągnięć wystawowych zwierzęcia lub jego przodków. W przypadku hodowli psów zgodnie z Regulaminem Hodowlanym ZKwP hodowca musi zadbać o to, aby cała dokumentacyjna procedura była realizowana zgodnie z wymaganiami regulaminu.

 

Część z tych dokumentów w późniejszym czasie można udostępnić przyszłemu nabywcy w oryginale do wglądu np. rodowód matki szczeniąt (a kopia ojca, jeśli nie stanowi on własności hodowcy), dyplomy z osiągnięć wystawowych, certyfikaty zdrowia lub użytkowości czy protokół przeglądu miotu. Wszystkie te dokumenty można również przekazać przyszłemu nabywcy w formie kopii.

 

W każdym przypadku hodowca ma obowiązek przekazać przyszłemu nabywcy w oryginale metrykę i książeczkę zdrowia psa. Mamy nadzieję, że opisy poszczególnych dokumentów i procedur związanych z ich wystawieniem pozwolą wszystkim osobom rozpoczynającym swoją przygodę z kynologią na lepszą orientację w biurokratycznym labiryncie ZKwP, zaś przyszli nabywcy zapoznają się z dokumentacją obowiązującą w ZKwP.

 

Zaczynimy od tego, że każdy członek ZKwP posiadający sukę z uprawnieniami hodowlanymi chcący spełnić marzenie o posiadaniu hodowli musi przejść odpowiednią procedurę w zachowanej kolejności, aby urodzone u niego szczenięta zyskały miano rodowodowych. Zatem hodowca to - wedle Regulaminu Hodowli Psów Rasowych Związku Kynologicznego w Polsce - członek Związku posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.

WNIOSEK O REJESTRACJĘ PRZYDOMKA

Każdy Członek Związku, który posiada sukę z uprawnieniami hodowlanymi i myśli o jej rozmnożeniu powinien zacząć od zarejestrowania przydomka hodowlanego. Tutaj do ściągnięcia formularz. Można napisać, że taki przydomek to niemal jak "nazwisko" dla szczeniąt, bowiem wszystkie szczenięta urodzone u danego hodowcy, bez względu na rasę, będą go nosiły.

Członek Związku musi wypełnić w dwóch egzemplarzach specjalny formularz, na którym wpisuje kilka propozycji pomysłów na nazwę własnej hodowli. Warto rozpocząć wypełnianie wniosku od umieszczenia na samej górze propozycji, którą się najbardziej preferuje. Następnie za pośrednictwem Zarządu Oddziału - do którego należy przyszły hodowca - należy złożyć wniosek. W dalszej kolejności wniosek jest przesyłany do Zarządu Głównego.

 

Zarząd Główny może jednak odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę. Członek Związku występując o rejestrację przydomka ma również obowiązek zarejestrować go za pośrednictwem biura Zarządu Głównego ZKwP w Międzynarodowym Repertorium Przydomków w FCI. Zdarzyć się może, że wszystkie propozycje umieszczone we wniosku zostaną odrzucone, ze względu na istniejące już zatwierdzone identyczne nazwy lub bardzo podobnie brzmiące przydomki - wtedy należy ponowne wypełnić wniosek z nowymi propozycjami.

 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Hodowlanego nazwę zwierzęcia pisze się drukowanymi, zaś przydomek małymi literami i może on być pisany przed imieniem zwierzęcia lub po nim (np. ANUSZKA Przykład lub Przykład ANUSZKA), co ustala się również w momencie rejestrowania nazwy przydomka. Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd Główny jest prawnie chroniony. Warto wiedzieć, że tylko w wyjątkowych sytuacjach przydomek już zatwierdzony może być zmieniony.

 

Takie sytuacje dotyczą m.in. omyłkowego zarejestrowania przydomka lub niemożności zarejestrowania go w FCI (przydomek o takiej nazwie już wcześniej został w FCI zarejestrowany). Ponadto przydomki uznane przez FCI mają pierwszeństwo przed przydomkami zarejestrowanymi wyłącznie przez Zarząd Główny. W razie protestu i na życzenie FCI przydomek krajowy zostanie zlikwidowany, jeśli okaże się, że brzmi identycznie jak przydomek uznany przez FCI.


W latach ubiegłych polscy hodowcy mieli problemy z rejestrowaniem przydomków obco brzmiących. W chwili obecnej akceptowane są przydomki o brzmieniu: polskim, łacińskim, angielskim i francuskim. Przy wyborze nazwy można wspomóc się bazą zarejestrowanych już w FCI przydomków. W ten sposób można ograniczyć prawdopodobieństwo powielania nazw - TUTAJ.

 

Ponadto chcielibyśmy wszystkim uświadomić, że z zasady FCI nie uznaje polskich znaków. W alfabecie polskim występuje dziewięć liter tworzonych za pomocą znaków diakrytycznych (litery diakrytyzowane): „ą”, „ć”, „ę”, „ł”, „ń”, „ó”, „ś”, „ź” i „ż”. Do tego dochodzą jeszcze dwuznaki: „dź” i „dż”. Co to w praktyce oznacza? Litera „ą” będzie zapisywana jako „a”, litera „ć” jako „c”, litera „ę” jako „e”, litera „ł" jako „l", litera „ń” jako „n”, litera „ó", jako „o", litera „ś" jako „s", litery „ż" i „ź", jako „z" i analogicznie dwuznaki „dź" i „dż", jako „dz" - warto o tym pamiętać wybierając przydomek, bowiem ładnie brzmiąca polska nazwa zawierająca, któryś z typowo polskich znaków - pozbawiona go - może wiele stracić na urodzie. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku znaków interpunkcyjnych.


Uwaga! Brak zarejestrowanego przydomka skutecznie uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt.

 

29 stycznia 2021 Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce zatwierdził certyfikat przydomka hodowlanego. Każdy hodowca, który posiada zarejestrowany przydomek hodowlany i ma opłaconą składkę za rok bieżący może wystąpić o wydanie takiego certyfikatu. Wystarczy wysłać odpowiedni wniosek o wydanie certyfikatu (w systemie www.e-zkwp.pl). Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach, elektronicznej (plik PDF) - bezpłatnej oraz drukowanej - odpłatnej (opłata wynosi 50 zł).

 

 

KARTA KRYCIA

Osoba posiadająca sukę w odpowiednim wieku z uprawnieniami hodowlanymi i zarejestrowany przydomek hodowlany może myśleć o swoim pierwszym miocie. W tym celu należy znaleźć dla suki odpowiedniego kandydata na ojca szczeniąt. Obowiązkowo samca z uprawnieniami reproduktora, którego właściciel należy do ZKwP lub innej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI. Przed udaniem się na krycie właściciel suki jest zobowiązany do wykupienia w swoim Oddziale specjalnej karty krycia, która jest drukiem ścisłego zarachowania. Po "skonsumowaniu związku" właściciel suki wraz z właścicielem reproduktora odpowiednio ją wypełniają.

W stosowne miejsca należy wpisać następujące dane (rasę, dane dotyczące psa i suki - nazwa i przydomek, nr tatuażu/chip, data urodzenia, maść, nr rodowodu, nr rejestracyjny, wyniki badań, właściciel, data i miejsce krycia, numer legitymacji członkowskiej ZKwP, a prawdziwość tych informacji należy potwierdzić własnoręcznymi podpisami). Zarówno hodowca, jak i właściciel reproduktora zabierają przypisane im odcinki, które we wskazanych terminach: (właściciel reproduktora do 14 dni od dnia krycia, a hodowca najpóźniej w dniu przeglądu miotu) składają w swoich Oddziałach. W przypadku krycia za granicą hodowca ma obowiązek jeszcze dodatkowo  uzyskać: potwierdzenie krycia obowiązujące w danym kraju i kserokopię rodowodu reproduktora.

ROZLICZENIE ZA KRYCIE - UMOWA

Zgodnie z zaleceniami Regulaminu Hodowlanego ZKwP hodowca i właściciel reproduktora powinni jeszcze przed kryciem ustalić warunki rozliczenia za krycie. W tej kwestii pozostawia się obu stronom pełną swobodę. Rozliczenie może więc być w formie ekwiwalentu pieniężnego płatnego w całości lub części w dniu krycia lub innym ustalonym terminie. Rozliczeniem może też być szczenię/ta wybrane z miotu przez właściciela reproduktora.

 

W związku z tym, że kwestie rozliczeniowe często stanowiły punkty sporne pomiędzy stronami, a ich rozsądzaniem niejednokrotnie zajmowały się stosowne organy związkowe ustalono, że strony zainteresowane powinny sporządzać w formie pisemnej umowę dotyczącą szczegółowych warunków rozliczenia usługi krycia. Przykładowy wzór takiej umowy dostępny jest TUTAJ.

POTWIERDZENIE ZNAKOWANIA SZCZENIĄT

Zgodnie z Regulaminem Hodowlanym ZKwP wszystkie szczenięta muszą być poddane obowiązkowo znakowaniu. Od 1 stycznia 2021 roku ZKwP wprowadził obowiązek znakowania mikroczipem elektronicznym wszystkich szczeniąt urodzonych w hodowlach ZKwP, zachowując oznakowanie tatuażem jako dodatkową opcję. W rodowodach wpisywany będzie jednak tylko numer identyfikacyjny mikroczipa.

Zarząd Główny odmówi wydania Metryki dla psa/suki, który nie będzie posiadał czipa. Numer czipa podany jest w Metryce psa, a następnie w Rodowodzie Krajowym/Eksportowym. Przeglądowi miotu poddaje się szczenięta już oznakowane. Czipowanie, jako zabieg, musi być wykonane przez lekarza weterynarii. Wykonanie zabiegu musi być potwierdzone podpisem i pieczątką lekarza na druku Potwierdzenia znakowania szczeniąt

Głównym sposobem identyfikacji psa jest wszczepienie pod skórę karku lub po lewej stronie szyi tzw. czipa. Czip jest to urządzenie elektroniczne z zakodowanym oryginalnym numerem, możliwym do odczytania, przez zbliżenie do skóry psa specjalnego czytnika. Psy identyfikuje się podczas ich pierwszych szczepień. Wszczepienie mikroprocesora następuje zwykle pomiędzy 6, a 7 tygodniem życia szczenięcia - czyli jeszcze przed przeglądem hodowlanym i tak, jak przypada wykonanie pierwszego szczepienia. Całego zabiegu dokonuje lekarz weterynarii, który posiada prawo wykonywania zawodu (wydelegowany ze Związku/Oddziału) potwierdzając podpisem i pieczątką dokonanie czipowania na formularzu "Potwierdzenie znakowania szczeniąt".

 

Mikroczipy muszą spełniać normy ISO 11784 lub załącznika A do normy ISO 11785. Numery chipów muszą być naniesione na Metryki i zarejestrowane w Oddziale ZKwP, a następnie przekazywane do Zarządu Głównego ZKwP do centralnej bazy chipów.

Więcej na temat metod znakowania znajduje się w oddzielnym artykule - TUTAJ.

 

Dodatkową opcją znakowania szczeniąt jest tatuaż identyfikacyjny, który zawiera literę - oznaczenie Oddziału Związku Kynologicznego, na którego terenie szczenię się urodziło oraz kolejny - trzycyfrowy - numer tatuowanego psa danej rasy w tym Oddziale. Litera może być na początku cyfr lub na jej końcu (np. Z000 - to oznaczenie oddziału w Legnicy  lub 000Z - to oznaczenie Oddziału w Słupsku).

 

Wyjątek stanowią oznaczenia niedawno powstałych Oddziałów: w Będzinie składającego się z dwóch liter i trzech cyfr - BB000, w Gdańsku składającego się z dwóch liter i trzech cyfr - DD000, w Piasecznie składającego się z dwóch liter i trzech cyfr CC000) oraz w Wieliczce składającego się z dwóch liter i trzech cyfr - EE000. Kody literowe tatuaży w poszczególnych Oddziałach - TUTAJ.

 

Tatuaż wykonuje osoba wydelegowana i upoważniona z Oddziału najpóźniej podczas przeglądu miotu na lewym uchu lub w pachwinie, potwierdzając podpisem i pieczątką dokonanie tatuowania na formularzu "Potwierdzenie znakowania szczeniąt". Numeracja tatuaży musi być zgodna z rejestrem prowadzonym w Oddziale, oddzielnie dla każdej rasy.

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU MIOTU

Podczas przeglądu miotu (który powinien odbyć się pomiędzy 6, a 12 tygodniem życia szczeniąt, najlepiej w miejscu prowadzenia hodowli tj. urodzenia i odchowywania szczeniąt) specjalnie wydelegowana komisja dokonuje oceny szczeniąt (budowa, kondycja, zgodność ze wzorcem, ocena stanu mlecznego uzębienia, u samców obecność jąderek w mosznie, posiadanie książeczek zdrowia  ze stosownymi szczepieniami ochronnymi i odrobaczeniami, potwierdzenie znakowania, sprawdza stan i kondycję suki oraz ocenia warunki, w jakich są odchowywane szczenięta). Zgodnie z zaleceniami Regulaminu Hodowlanego ZKwP przeglądów miotów dokonuje Komisja powołana przez Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej lub Kierownika Sekcji. Stosowne zapisy w regulaminie zalecają, aby w skład Komisji wchodził co najmniej jeden sędzia kynologiczny lub asystent kynologiczny.

Szczenięta powinny być przedstawione do przeglądu już zaczipowane. W przypadku wyboru dodatkowej metody znakowania poprzez tatuowanie zazwyczaj odbywa się ono w tym samym czasie, co przegląd. Wszystkie dane oraz uwagi są zapisywane w "Protokole  przeglądu miotu". Protokół przeglądu miotu sporządzany jest w trzech egzemplarzach, z których oryginał otrzymuje hodowca, jedna kopia pozostaje w aktach Oddziału do którego należy hodowca, zaś druga kopia przesyłana jest do Oddziału, w którym zarejestrowany jest reproduktor.

 

KARTA MIOTU

W ciągu 14 dni po urodzeniu szczeniąt fakt ten hodowca zgłasza pisemnie Kierownikowi Sekcji i umawia się z nim na Przegląd Hodowlany, który powinien odbyć się pomiędzy 6, a 12 tygodniem życia szczeniąt. W praktyce większość przeglądów odbywa się po pierwszym szczepieniu, a więc jest to okres przypadający na 7-8 tydzień życia szczeniąt. Należy również wcześniej w Oddziale wykupić Kartę Miotu. Podczas przeglądu w Kartę Miotu wpisywane są wszystkie dane umożliwiające identyfikację szczeniąt.

METRYKA

 

Karta Krycia, Karta Miotu, Protokół Przeglądu Miotu oraz Potwierdzenie Wykonania Znakowania (a w przypadku krycia zagranicznego dodatkowo jeszcze: potwierdzenie krycia obowiązujące w danym kraju i kserokopia rodowodu reproduktora) są podstawą do sfinalizowania i uwieńczenia starań hodowcy - czyli wystawienia szczeniętom Metryk, przez Zarząd Oddziału, w którym zarejestrowana jest suka.

Metryka jest drukiem ścisłego zarachowania i jest przypisana do konkretnego osobnika numerem czipa. Potwierdza ona, że dane szczenię urodziło się w hodowli wpisanej w Metrykę, że jest po danych rodzicach, a hodowca dopełnił wszystkich niezbędnych formalności zgodnych z Regulaminem hodowlanym ZKwP. Każde szczenię bez względu na ilość urodzonych w miocie czy ujawnione wady otrzymuje Metrykę, gwarantującą zachowanie cech rasy.


W Metryce umieszczone są następujące dane: imię rodowodowe szczenięcia, dane odnośnie jego rodziców, data urodzenia szczenięcia, oznakowanie, dane odnośnie hodowcy oraz informacja, że pies/suka może zostać zarejestrowany w Związku Kynologicznym w Polsce (jest tam również miejsce na wpisanie danych nowego właściciela psa/suki). Metryka ważna jest wyłącznie na terenie RP i upoważnia do zarejestrowania psa/suki w jednym z Oddziałów Związku - wpisania go do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) i wydania Rodowodu Krajowego lub Eksportowego dla szczeniąt sprzedawanych poza granice kraju.
 

RODOWÓD

 

wzór Rodowodu Krajowego wydanego przez ZKwP (awers i rewers)

 

Rodowód Krajowy/Eksportowy wydany przez ZKwP - uznaną organizację kynologiczną przez FCI (Federation Cynologique Internationale) jest dokumentem potwierdzającym przynależność zwierzęcia do danej rasy.

 

Rodowód może być:

  • krajowy (wydany w języku polskim) - Rodowody psów wpisanych do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) są podstawą do zarejestrowania psa wyłącznie na trenie RP;

  • exportowy (wydany w języku obowiązującym w FCI) - z odpowiednią pieczęcią. Rodowody eksportowe są podstawą do zarejestrowania psa w kraju lub za granicą. Rodowód eksportowy wystawiany jest przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce na prośbę hodowcy, głównie w sytuacji, gdy ten sprzedaje szczenię poza granice Polski. W procedurze pośredniczy Oddział macierzysty hodowcy, który podobnie jak w przypadku Krajowego Rodowodu, wysyła do Zarządu Głównego Metrykę danego szczenięcia. Rodowód Eksportowy zasadniczo nie różni się niczym od Krajowego Rodowodu ZKwP oprócz adnotacji "Export Pedigree" oraz informacji podanych w języku urzędowym FCI (francuskim). Ponadto od 17 kwietnia 2021 roku ZG wprowadził certyfikat własności psa jako integralną część rodowodu eksportowego. Wystawienie certyfikatu nie podlega dodatkowej opłacie (koszt zawiera się w opłacie za rodowód eksportowy).

Rodowód wydany przez ZKwP składa się z dwóch stron.

Na pierwszej z nich znajdziemy w nagłówku rodowodu następujące dane:
- Nazwa psa i przydomek hodowlany;
- Rasa;
- Umaszczenie;
- Data urodzenia;
- Płeć;
- Nr tatuażu - w rodowodach wydawanych po 1 marca 2011 roku nr tatuażu lub czipa, a po 1 stycznia 2021 roku tylko nr czipa;

- Chip - w rodowodach wydawanych po 1 marca 2011 roku nr tatuażu lub czipa, a po 1 stycznia 2021 roku tylko nr czipa;
- Nr rodowodu (PKR/Polska Księga Rodowodowa);
- Rejestracja oddziałowa;
- Hodowca (imię i nazwisko oraz adres);
- Właściciel (imię i nazwisko oraz adres).

 

Poniżej tych danych znajduje się tabela z rozpisanym do IV pokolenia wstecz pochodzeniem psa (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i prapradziadkowie). Przy ich imionach znajdziemy tytuły przez nich uzyskane, numery rodowodów, umaszczenie, posiadane badania zdrowotne (np. HD, ED i inne), wyszkolenie (np. PT-I i inne).

 

Zazwyczaj numer rodowodu poprzedzony jest stosownym literowym skrótem (w Polsce: PKR), który jest skrótem nazwy: Polska Księga Rodowodowa. W rodowodach zagranicznych oraz u przodków polskich zwierząt pochodzących od zagranicznych zwierząt hodowlanych znajdą się skróty ich macierzystych organizacji kynologicznych i tak np. (rodowody rosyjskie będą miały skrót - RKF, amerykańskie - AKC, niemieckie - VDH, ukraińskie - UKU itd.).

 

Całość na dole opatrzona jest wpisem "Niniejszy wyciąg zgodny z wpisem w Polskiej Księdze Rodowodowej Psów Rasowych. Zawarte w nim dane mogą być wykorzystane wyłącznie przez organizacje zrzeszone w FCI i członków tych organizacji". Miejsce i data ..... z podpisem Przewodniczącego ZKwP (starsze rodowody) i/lub osoby prowadzącej księgi rodowodowe (starsze i nowsze rodowody) oraz opatrzona pieczęcią ZKwP.


Po drugiej stronie znajduje się miejsce na:

- Zmiany Właścicieli;

- Prześwietlenie na dysplazję;

- Adres ZKwP oraz jego przynależność do FCI;
- Osiągnięcia na wystawach (miejsce do wpisywania przez sędziów osiągnięć psów).

 

Całość opatrzona jest wpisem Polska Księga rodowodowa PKR oraz logiem FCI i ZKwP. Te wszystkie dane w rodowodzie są oficjalne, zgodne z prawdą, potwierdzone pieczątką Związku Kynologicznego w Polsce. W tym miejscu wbijana jest również pieczęć i wpisywane uprawnienia hodowlane dla zwierząt, które spełnią kryteria "pies reproduktor" lub "suka hodowlana". Więcej o tym, co można wyczytać z rodowodu pod kątem hodowlanym napisaliśmy w oddzielnym artykule TUTAJ.

 

Rodowody Eksportowe innych krajów:

W przypadku importu szczenięcia lub dorosłego zwierzęcia z innego kraju należy przede wszystkim upewnić się, że organizacja macierzysta, w której zarejestrowane jest nabyte zwierzę, jest organizacją przynależącą do FCI/współpracującą z FCI (Federation Cynologique Internationale - organizacja nadrzędna w stosunku do ZKwP). Tylko taki rodowód będzie honorowany przez Związek Kynologiczny w Polsce.

 

W większości rodowodów innych krajów zawarte są dane i informacje analogiczne do tych znajdujących się w rodowodach ZKwP. Po otrzymaniu Rodowodu Eksportowego z organizacji, w której zarejestrowane było zwierzę, za pośrednictwem Oddziału macierzystego należy złożyć oryginał rodowodu do rozpatrzenia przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego. Jeśli od strony formalnej wszystko będzie w porządku, rodowód otrzyma nostryfikację, a psu zostanie przypisany numer PKR. Numer rejestracyjny nadawany jest wcześniej w Oddziale. Numer wpisu PKR umieszcza się w dokumentacji psa/suki po numerze rodowodu zagranicznego.

 

KSIĄŻECZKA ZDROWIA, PASZPORT I ZNAKOWANIE

 

Więcej napisaliśmy w oddzielnym artykule: TUTAJ.

Redakcja Świata Czarnego Teriera

UWAGA! Przed zastosowaniem w praktyce informacji zgromadzonych w tym opracowaniu należy upewnić się czy nie zostały one zaktualizowane (wiele z nich pochodzi z obowiązujących regulaminów oraz ze stron internetowych: ZKwP i jego Oddziałów). Wiadomości zawarte w tym opracowaniu należy traktować informacyjnie i przed zastosowaniem ich w praktyce należy sprawdzać ich aktualność np. kontaktując się bezpośrednio z jednym z oddziałów ZKwP. W związku z możliwością zmian przepisów w każdym momencie ich obowiązywania nasza Redakcja nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy zawarte w tym opracowaniu wiadomości są już nieaktualne.

Bibliografia:

zebrane materiały własne oraz:

- www.zkwp.pl (wzory dokumentów, poza rodowodem i certyfikatem przydomka pochodzą z Regulaminu Hodowli Psów Rasowych w Polsce ZKwP)

 

 

Copyright by Świat Czarnego Teriera. All Rights Reserved.

Kopiowanie ze strony zdjęć, grafiki, treści i innej zawartości Portalu Świata Czarnego Teriera, bez zgody właściciela jest zabronione.

Projekt i wykonanie Narodziny Gwiazdy

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768